Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Mechatroniki 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie- trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna nabywają wiedzę z zakresu: elektroniki medycznej, informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach elektronicznych, informatycznych i materiałowych. Absolwenci przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA na Wydziale Mechatroniki PW - na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES sem. 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Propedeutyka medycyny 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
OgólneObowiązkowe Podstawy programowania 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Matematyka - Algebra liniowa 4 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Matematyka - Analiza I 3 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=15
SzkoleniaSzkolenia Szkolenie BHP 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES sem.2 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Biomateriały 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe 5 30 0 15 15 0 75 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka - Analiza 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wstęp do elektrotechniki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=19
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy Automatyki 4 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elementów i układów elektronicznych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Radiologia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Matematyka - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Biomechanika inżynierska 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wstęp do systemów elektroniki wbudowanej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Aparatura Medyczna
(Rozwiń)
Aparatura MedycznaSpecjalnościowe Programowalne Układy Logiczne 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Układy elektroniczne 5 25 0 20 15 0 60 sylabus
∑=12
KierunkoweObowiązkowe Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Laboratorium Automatyki i Robotyki 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=8
ObieralneObieralne Akceleratory biomedyczne 2 15 0 15 0 0 0 sylabus
   Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Analiza danych pomiarowych w medycynie 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Biometryczna identyfikacja tożsamości 4 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Detekcja promieniowania jonizującego 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Informatyczne systemy medyczne 4 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Kontrola Jakości Radiologicznych Urządzeń Diagnostycznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych – zastosowanie w bioinżynierii 3 225 0 225 0 0 30 sylabus
   Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Obieralny 0 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Podstawy biostatystyki 5 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Podstawy modelowania w medycynie 2 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Programowanie i analiza danych w R 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS 4 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Projektowanie wyrobów medycznych 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Przyrządy optyczne w medycynie 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Przyrządy w elektroterapii serca 3 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Systemy długotrwałego monitorowania 2 450 0 0 0 0 0 sylabus
   Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej 3 18 0 12 0 0 30 sylabus
   Techniki laserowe w biomedycynie – biofotonika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki medycyny nuklearnej (IBM) 2 225 0 225 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do programowania w MATLABie 3 15 0 15 0 0 0 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pracownia problemowa 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=7
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne sem. 6 14 0 0 0 0 0 165 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą analizę, algebrę, rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne oraz elementy przekształceń całkowych, konieczne do:1. opisu i analizy działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych2. opisu i analizy działania prostych systemów biomechanicznych3. opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów i obrazów, zwłaszcza biomedycznych
Efekt K_W02
Posiada wiedzę w zakresie fizyki, w tym w zakresie mechaniki klasycznej, elektrodynamiki, optyki, mechaniki kwantowej oraz fizyki statystycznej w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inżynierii biomedycznej w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki i biofizyki molekularnej oraz fizyki radiacyjnej.
Efekt K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów, konieczną do opisu i analizy działania oraz projektowania prostych systemów biomechanicznych
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie podstaw informatyki, w tym programowania strukturalnego i obiektowego w językach wyższego rzędu, sieci komputerowych, aplikacji internetowych, aplikacji bazodanowych, oprogramowania biurowego
Efekt K_W05
Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
Efekt K_W06
Posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w inżynierii biomedycznej, w tym w podzespołach mechanicznych urządzeń i systemów biomedycznych oraz w inżynierii tkankowej, rozumie pojęcie biozgodności
Efekt K_W07
Ma szczegółową wiedzę w jednym z następujących obszarów: - architektury systemów komputerowych; - informatycznych systemów medycznych; - programowania zdarzeniowego; - programowania aplikacji internetowych lub - układów elektronicznych analogowych; - układów mikroprocesorowych; - programowalnych układów logicznych.
Efekt K_W08
Posiada podstawową wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka
Efekt K_W09
Posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań medycyny i jej instrumentarium
Efekt K_W10
Posiada podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, zwłaszcza wykorzystywane w inżynierii biomedycznej
Efekt K_W11
Posiada podstawową wiedzę w zakresie sterowania, automatyki i robotyki
Efekt K_W12
Posiada uporządkowaną, podstawową wiedzę w zakresie sensorów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, zwłaszcza wielkości/sygnałów biomedycznych, oraz technik elektrodowych.
Efekt K_W13
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie aparatury stosowanej w diagnostyce medycznej, telemetrii, wspomaganiu narządów, terapii i intensywnym nadzorze
Efekt K_W14
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metod obrazowania medycznego i wykorzystywanych w nich zjawisk fizycznych.
Efekt K_W15
Zna podstawowe zasady ochrony radiologicznej.
Efekt K_W16
Posiada podstawową wiedzę z zakresu detekcji promieniowania jonizującego
Efekt K_W17
Ma podstawową wiedzę o budowie implantów i sztucznych narządów
Efekt K_W18
Posiada podstawową wiedzę na temat cyklu życia aparatury i urządzeń medycznych.
Efekt K_W19
Posiada podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa użytkowania aparatury biomedycznej
Efekt K_W20
Posiada podstawową wiedzę w zakresie trendów rozwojowych inżynierii biomedycznej.
Efekt K_W21
Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony wartości intelektualnej oraz prawa patentowego.
Efekt K_W22
Zna ogólne zasady tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości.
Efekt K_W23
Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi zdobywać informacje z dostępnych źródeł (literatura, bazy danych itp.), integrować i interpretować te informacje oraz formułować wnioski.
Efekt K_U02
Potrafi przygotować dokumentację prostego zadania inżynierskiego i opis wyników realizacji zadania i przedstawić je przy pomocy różnych technik.
Efekt K_U03
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację wyników realizacji prostego zadania inżynierskiego
Efekt K_U04
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu zapewniającym porozumiewanie się i czytanie źródeł (publikacje, instrukcje, noty katalogowe itp.).
Efekt K_U05
Ma umiejętność samokształcenia.
Efekt K_U06
Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą z zakresu matematyki w analizie podstawowych problemów fizycznych i technicznych.
Efekt K_U07
Potrafi wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych
Efekt K_U08
Potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do projektowania elementów systemów mechatronicznych do zastosowań w inżynierii biomedycznej.
Efekt K_U09
Potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.
Efekt K_U10
Potrafi zaproponować schemat blokowy prostego systemu do diagnostyki medycznej lub terapii.
Efekt K_U11
Potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego.
Efekt K_U12
Potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów systemu biomechanicznego.
Efekt K_U13
Potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej przy pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.
Efekt K_U14
Potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej
Efekt K_U15
Potrafi sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system
Efekt K_U16
Potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego
Efekt K_U17
Potrafi dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji.
Efekt K_U18
Potrafi dobrać materiały do budowy podzespołów mechanicznych urządzeń i systemów biomedycznych
Efekt K_U19
Ma umiejętność posługiwania się środkami sprzętowymi i programowymi automatyki i robotyki.
Efekt K_U20
Ma umiejętność projektowania układów regulacji o typowej strukturze.
Efekt K_U21
Potrafi dokonać podstawowej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia inżynierskiego
Efekt K_U22
Zna i stosuje zasady BHP

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować uczenie się innych osób_nieaktywne
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej
Efekt K_K03
Jest świadomy szczególnych uwarunkowań związanych z polem działania inżynierii biomedycznej i związanej z tym społecznej odpowiedzialności
Efekt K_K04
Ma świadomość szczególnej konieczności zachowania wysokich standardów etycznych w wykonywanej pracy
Efekt K_K05
Jest świadomy roli absolwenta uczelni technicznej w sensie popularyzacji wiedzy z zakresu Inżynierii Biomedycznej w środowisku medycznym i w społeczeństwie
Efekt K_K06
Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy
Efekt K_K07
Potrafi zorganizować pracę własną oraz oraz brać udział w pracy małego zespołu przyjmując różne role