Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa Wydział Mechatroniki 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Absolwenci kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa posiadają kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki, tworzenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu jak również automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania, w tym konstruowania i sterowania robotów i manipulatorów. W zależności od obszaru realizowanej pracy dyplomowej studenci nabywają umiejętności z zakresu modelowania oraz symulacji zjawisk fizycznych i urządzeń technicznych wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, jak również projektowania złożonych wielowymiarowych układów regulacji z uwzględnieniem zagadnień diagnostyki i optymalizacji. Są przygotowani do projektowania i wdrażania dużych systemów informatycznych oraz opracowania specjalizowanych modułów takich systemów. Kompetencje te nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do zainteresowań absolwenta i prowadzoną pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki takiemu podejściu są przygotowani do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz automatyki i robotyki w ośrodkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych.

Warunki przyjęć:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Zdecentralizowane systemy sterowania 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Systemy wizyjne w robotyce 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Pracownia Tutorska 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria i metody optymalizacji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=2
PodstawoweWariantowe Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 0 sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Pracownia Tutorska 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Zaawansowane techniki sterowania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaWariantowe Automatyka budynków 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 270 0 275 sylabus
   Pracownia Tutorska 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki obejmującą elementy matematyki dyskretnej i stosowanej niezbędnej do: a) modelowania i analizy podzespołów i urządzeń mechatronicznych; b) modelowania i analizy systemów mechatronicznych; c) identyfikacji właściwości dynamicznych układów optymalizacji.
Efekt K_W02
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki współczesnej, w szczególności fizyki mikroświata i fizyki ciała stałego
Efekt K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie struktury systemów mechatronicznych i jej odmian oraz sposobu postępowania przy projektowaniu takich systemów.
Efekt K_W04
Posiada wiedzę z zakresu teorii i metod optymalizacji.
Efekt K_W05
Zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w optymalizacji numerycznej
Efekt K_W06
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie modelowania i symulacji komputerowych układów dynamicznych.
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie sterowania ciągłych procesów opisanych modelem z czasem dyskretnym
Efekt K_W08
Ma uporządkowaną wiedze z zakresu metod numerycznych umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie zadań; w zakresie równań różniczkowych; zwyczajnych i cząstkowych; układów równań liniowych
Efekt K_W09
Zna i rozumie zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowane w projektowaniu układów i systemów wykorzystywanych w automatyce i robotyce
Efekt K_W10
Ma rozszerzoną wiedzę na temat eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w automatyce i robotyce
Efekt K_W11
Ma wiedzę na temat cyklu życia urządzeń wykorzystywanych w obszarze automatyki i robotyki
Efekt K_W12
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najnowszych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki
Efekt K_W13
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania; w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W14
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz potrafi korzystać z zasobów informacji i własności intelektualnej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury; baz danych i innych źródeł (w tym obcojęzycznych publikacji naukowych); potrafi integrować informacje; wyciągać z nich wnioski a następnie formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
Potrafi przygotować i przedstawić szczegółową prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przeprowadzić dyskusję dotyczącą opracowanej prezentacji; również w języku obcym
Efekt K_U03
Potrafi dokonać analizy uzyskanych wyników badań; opracować sprawozdanie prezentujące uzyskane rezultaty oraz dokonać właściwej ich interpretacji
Efekt K_U04
Potrafi określić etapy i kierunki własnego rozwoju oraz realizować proces samokształcenia
Efekt K_U05
Potrafi projektować użytkowe struktury systemu mechatronicznego na podstawie wymagań odbiorcy oraz identyfikacji jego właściwości
Efekt K_U06
Potrafi implementować algorytmy optymalizacji dla zadań ciągłych bez ograniczeń i z ograniczeniami oraz zadań dyskretnych
Efekt K_U07
Potrafi dokonywać implementacji sieci neuronowych na potrzeby systemów automatyki i robotyki
Efekt K_U08
Potrafi wykorzystywać wyniki obserwacji do budowy i testowania modeli liniowych i nieliniowych
Efekt K_U09
Potrafi dokonywać prognozowania sygnałów i stosowania metod softpomiaru na podstawie modeli
Efekt K_U10
Potrafi dokonać analizy stabilności liniowych i nieliniowych układów sterowania
Efekt K_U11
Potrafi formułować i rozwiązywać zadań sterowania optymalnego
Efekt K_U12
Potrafi rozwiązywać liniowo-kwadratowe problemy sterowania
Efekt K_U13
Potrafią wykorzystać techniki sztucznej inteligencji przy projektowaniu i realizacji układów automatyki
Efekt K_U14
Posiada kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki realizowanych w technice komputerowej; elektronicznej; pneumatycznej i hydraulicznej
Efekt K_U15
Potrafią efektywnie stosować techniki komputerowe przy analizie i syntezie złożonych układów regulacji
Efekt K_U16
Posiada umiejętność projektowania złożonych wielowymiarowych układów regulacji
Efekt K_U17
Posiada umiejętność integrowania różnorodnych elementów technicznych w złożone struktury technologiczno-użytkowe
Efekt K_U18
Potrafi analizować potrzeby użytkownika i przedstawiać je w formie działań i środków niezbędnych do realizacji określonych zadań technologicznych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie rolę wiedzy we współczesnym społeczeństwie; jest świadom potrzeby uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze automatyki i robotyki; a w szczególności wpływa na środowisko i w związku z tym jest świadom odpowiedzialności podejmowanych decyzji
Efekt K_K03
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt K_K04
Rozumie potrzebę współpracy i potencjału zespołu. Pracuje w grupie przyjmując w niej zarówno rolę koordynującego praca grupy; jak również osoby podporządkowującej się zdaniu innych
Efekt K_K05
Potrafi prawidłowo określić kolejność prac związanych z realizacją projektów inżynierskich