Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Mechatroniki 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie- trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Obok przedmiotów ogólnych, matematyki, fizyki i języków obcych program obejmuje podstawowe przedmioty techniczne: mechanikę, elektrotechnikę, informatykę, automatykę, metrologię, fotonikę, konstrukcję urządzeń precyzyjnych oraz technologię. Po drugim roku studenci wybierają specjalność spośród sześciu oferowanych na kierunku Mechatronika. ***Specjalność Inżynieria Fotoniczna*** Specjalność Inżynieria Fotoniczna jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą fizykę i matematykę stosowaną z problemami technicznymi w dziedzinie projektowania i wytwarzania przyrządów optycznych oraz optycznych i fotonicznych metod pomiaru i przetwarzania informacji. Absolwenci otrzymali przygotowanie w zakresie budowy systemów fotonicznych o skrajnie dużych dokładnościach pomiarowych metodami interferencyjnymi i holograficznymi, automatyzacji pomiarów, budowy systemów automatycznego rozpoznawania obrazów (widzenie maszynowe), aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, budowy i badań sprzętu optycznego i optoelektronicznego (w tym MEMS i MOEMS), itp. Otrzymane wykształcenie predysponuje również absolwentów do samodzielnej pracy badawczej i naukowej. ***Specjalność Elektroniczne Systemy Pomiarowe*** Specjalność Elektroniczne Systemy Pomiarowe łączy fizykę i matematykę stosowaną z elektroniką, technologiami informatycznymi, automatyką przemysłową oraz metrologią. Absolwenci są przygotowani do projektowania układów sensorowych do pomiaru temperatury, masy, ciśnienia i natężenia przepływu. Są także przygotowani do projektowania układów analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnału pomiarowego oraz układów wizualizacji i transmisji danych pomiarowych w przemysłowych systemach pomiarowych, systemach sterowania automatycznego oraz w układach kontrolnych. Ponadto absolwenci specjalności są przygotowani do opracowywania nowych metod pomiarowych oraz prowadzenia analizy dokładności pomiarów. ***Specjalność Mikromechanika*** Absolwenci specjalności Mikromechanika otrzymali przygotowanie do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Absolwenci posiadają niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Absolwenci są przygotowani do projektowania i eksploatacji urządzeń precyzyjnych i drobnych, układów napędowych do precyzyjnego pozycjonowania, sprzętu biomechanicznego urządzeń komputerowych i multimedialnych, automatów użytkowych oraz zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przemysłu precyzyjnego i elektronicznego. ***Specjalność Mikrotechnologie i Nanotechnologie*** Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Mikrotechnologie i Nanotechnologie otrzymuje wykształcenie na kierunku Mechatronika obejmującym zagadnienia technologii mikrosystemów mechatronicznych i elektronicznych, mikrotechnologię obróbki i formowania, oraz zastosowania nanomateriałów w elektronice i kompozytach konstrukcyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności wymagane przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych, układów elektronicznych i procesów technologicznych z zastosowaniem komputerowych narzędzi inżynierskich CAD/CAM/CAE. Dyplomant poznaje również nowoczesne technologie produkcyjne jak wytwarzanie przyrostowe czy elektronika drukowana. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi budowanie układów mechatronicznych i elektronicznych oraz projektowanie procesów i urządzeń technologicznych stosowanych przy ich wytwarzaniu. ***Specjalność Techniki Multimedialne*** Absolwenci specjalności Techniki multimedialne nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji środków audiowizualnych, projektowania wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, sal dydaktycznych i konferencyjnych, wyposażenia planu filmowego itp. Podstawą programu nauczania jest informatyka, konstrukcja, technologia, metrologia i automatyka – ukierunkowane na budowę i eksploatację sprzętu do realizacji zadań multimedialnych. Absolwenci tej specjalności otrzymali dodatkowe wykształcenie humanistyczne obejmujące problematykę twórczości artystycznej, zagadnienia historii kultury i sztuki, podstawy psychologii a w pracy zawodowej współdziała z osobami ze środowisk artystycznych. ***Specjalność Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe*** Absolwent specjalności Współrzędnościowe systemy pomiarowe zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metrologii współrzędnościowej, systemów pomiarowych i analizy niepewności pomiaru oraz metod statystycznych analizy wyników. Zakres wiedzy obejmuje metody pomiarów współrzędnościowych w tym budowę i eksploatację maszyn i ramion pomiarowych, przemysłową tomografię komputerową, interferometrię przemysłową, metody pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrię powierzchni. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi projektowanie systemów pomiarowych na potrzeby sterowania jakością.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Wydział Mechatroniki PW na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. Wybór specjalności po II roku studiów na podstawie średniej. https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Matematyka I 10 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy metrologii 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I 5 15 0 0 0 30 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
SzkoleniaObowiązkowe Szkolenie BHP 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do informacji naukowej 0 0 4 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Sieci komputerowe 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wstęp do zaawansowanych technologii elektronicznych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zastosowania optyki i fotoniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka II 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Mechanika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.I 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II 3 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika I 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Materiałów 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Komputerowe narzędzia projektowania przestrzennego 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Inteligentny budynek 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy technik rzeczywistości wirtualnej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Sztuka i technika starych i nowych mediów 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia wytwarzania obwodów elektronicznych 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Optomechatronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Podstawy pomiarów współrzędnościowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Informatyka w systemach pomiarowych 1 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka w systemach pomiarowych 2 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Programowanie w systemie Matlab 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Podstawy programowania w LabVIEW 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Aplikacje internetowe w zastosowaniach inżynierskich 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Metody i techniki sztucznej inteligencji - podstawy 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Inżynieria Fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria FotonicznaObowiązkowe Materiałoznawstwo optoelektroniczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Optyka instrumentalna-1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy fotoniki 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
∑=12
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 1 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 2 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Urządzenia automatyzacji produkcji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Wybrane Techniki Pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Mikrotechnologie i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikrotechnologie i nanotechnologieObowiązkowe Elementy i podzespoły mechatroniczne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 1 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia obwodów elektronicznych 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Techniki multimedialne
(Rozwiń)
Techniki multimedialneObowiązkowe Fotografia - rejestracja i przetwarzanie obrazu 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy akustyki i elektroakustyki 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy percepcji człowieka 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe Systemy PomiaroweObowiązkowe LabView 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia Przemysłowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Teoria Pomiarów Wspórzędnościowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 3 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Robotyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Elektroniczne techniki pomiarowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Inteligentna aparatura pomiarowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Materiały funkcjonalne w sensorach mechatronicznych 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach przemysłowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Współrzędnościowe systemy pomiarowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Systemy mikroprocesorowe w mechatronice 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmiot wariantowy specjalizacji 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Specjalność: Inżynieria Fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria FotonicznaObieralne Sensory światłowodowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika światłowodowa i telekomunikacja 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Obowiązkowe Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Integracja programowa systemów multimedialnych I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Integracja programowa systemów multimedialnych II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Konstrukcja układów optycznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Optyka instrumentalna - 2 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Technika laserowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technologia sprzętu optoelektronicznego 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=26
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Aparatura biomechaniczna  4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy teorii mechanizmów 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie urządzeń mechatronicznych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Symulacja w projektowaniu urządzeń precyzyjnych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Trybologia i mikrotrybologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia budowy urządzeń precyzyjnych 3 15 0 0 15 0 0 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie zespołów elektronicznych 2 15 0 0 15 0 0 sylabus
   Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Specjalność: Mikrotechnologie i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikrotechnologie i nanotechnologieObowiązkowe Materiały elektroniczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mikro- i makrogeometria powierzchni 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mikro- i nanoukłady elektroniczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Niekonwencjonalne techniki kształtowania 3 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Projektowanie zespołów elektronicznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Urządzenia i procesy technologiczne elektroniki 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Wariantowe Wariantowy specjalności 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Narzędzia informatyczne w zastosowaniach inżynierskich 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=26
Specjalność: Techniki multimedialne
(Rozwiń)
Techniki multimedialneObowiązkowe Integracja programowa systemów multimedialnych I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy realizacji dźwięku 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy realizacji montażu filmowego 2 0 0 30 0 0 0 sylabus
   Podstawy realizacji zdjęć filmowych 3 15 0 15 0 0 0 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika oświetleniowa w multimediach 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika telewizyjna 1 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Urządzenia Multimedialne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Urządzenia Multimedialne 2 3 0 0 30 15 0 45 sylabus
 Wariantowe Analiza Niepewności Pomiaru 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy Projektowania Systemów AV 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot wariantowy 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=28
Specjalność: Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe Systemy PomiaroweObieralne Przedmiot obieralny specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody poszukiwania twórczych rozwiązań 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pomiary złożonych elementów maszynowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   wariantowy obieralny opcja B 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Analiza Niepewności Pomiaru 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Elektroniczne techniki pomiarowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Inżynieria Odwrotna 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach przemysłowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mikro- i makrogeometria powierzchni 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Nieniszczące badania materiałów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pracowania Systemów Współrzędnościowych 6 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=26
HESHES HES 3 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Przedmioty obieralne 2 15 0 15 0 15 30 sylabus
   Przedmioty obieralne 2 15 0 15 0 15 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Metrologia Przepływów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensoryka i Aktuatoryka Elektromagnetyczna 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy Pomiarowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy i zespoły elektroniczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=11
Specjalność: Inżynieria Fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria FotonicznaObowiązkowe Cyfrowe metody przetwarzania obrazu I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Opto-numeryczne metody pomiaru 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika świetlna 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia i systemy fotoniczne  3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Widzenie maszynowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=11
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Mikrourządzenia MEMS 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Urządzenia multimedialne 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia wzornictwa przemysłowego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Automaty sprzedające 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych w konstrukcjach inżynierskich 2 15 0 15 0 0 0 sylabus
∑=11
Specjalność: Mikrotechnologie i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikrotechnologie i nanotechnologieObowiązkowe Eksploatacja urządzeń mechatronicznych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy mikrooptoelektromechaniczne 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Transmisja informacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Techniki multimedialne
(Rozwiń)
Techniki multimedialneObowiązkowe Cyfrowe metody przetwarzania obrazu I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Cyfrowe metody przetwarzania obrazu II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej i badanie opinii publicznej 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy poligrafii i projektowania DTP  2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy realizacji produkcji filmowej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie interfejsów sprzętowych i programowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika Telewizyjna 2 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=11
Specjalność: Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe Systemy PomiaroweObieralne Aplikacje internetowe w zastosowaniach inżynierskich 1 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Eksploatacja urządzeń mechatronicznych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Kalibracja Systemów pomiarowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Maszyny i Roboty Pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Procedur Pomiarowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=10
KierunkoweObieralne Kompozyty w urządzeniach mechatroniki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody CAD/CAM/CIM w modelowaniu systemów mechatronicznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praktyczne wprowadzenie do uczenia maszynowego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami innowacyjnymi 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą analizę, algebrę, rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne oraz elementy przekształceń całkowych, niezbędną do:a) opisu i analizy działania układów mechanicznych,b) opisu i analizy działania układów automatyki,c) opisu i działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych.
Efekt K_W02
Ma wiedzę w zakresie fizyki, w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego, w tym w zakresie mechaniki klasycznej, elektrodynamiki, optyki i fotoniki, fizyki ciała stałego, niezbędną do rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice.
Efekt K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów (w tym mechaniki przepływów) niezbędną do projektowania struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie informatyki, z uwzględnieniem oprogramowania biurowego, programowania w językach wyższego rzędu, korzystania z sieci komputerowych i aplikacji internetowych oraz z systemów i aplikacji bazodanowych.
Efekt K_W05
Ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt K_W06
Ma uporządkowana wiedzę na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
Efekt K_W08
Posiada podstawową wiedzę w zakresie układów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów w zastosowaniu do sterowania urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie automatyki i robotyki
Efekt K_W10
Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących pracę urządzeń mechatronicznych, w szczególności wielkości mechanicznych i elektrycznych
Efekt K_W11
Ma uporządkowaną wiedzę na temat czujników stosowanych w urządzeniach mechatronicznych
Efekt K_W12
Ma podstawową wiedzę na temat działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych systemów mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych
Efekt K_W13
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej oraz konstrukcji urządzeń precyzyjnych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania
Efekt K_W14
Ma uporządkowana wiedzę na temat układów napędowych stosowanych w urządzeniach mechatronicznych, w szczególności napędów elektrycznych
Efekt K_W15
Posiada elementarną wiedzę na temat materiałów, w szczególności w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych do zastosowań technicznych
Efekt K_W16
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat inżynierii wytwarzania zespołów mechanicznych i elektronicznych wchodzących w skład urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W17
Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych mechatroniki
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów optomechatronicznych w skali makro i mikro stosowanych w inteligentnych wyrobach i procesach przemysłowych
Efekt K_W19
Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych
Efekt K_W20
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt K_W21
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W22
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje, wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
Efekt K_U02
Potrafi przygotować w języku polskim dokumentację zadania inżynierskiego i opis jego wyników i przedstawić je za pomocą różnych technik, w szczególności umie opracowywać schematy blokowe urządzeń systemów i dokumentację techniczną podzespołów.
Efekt K_U03
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U04
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i źródeł informacji oraz przygotowania prezentacji ustnej dotyczącej zagadnień dotyczących mechatroniki
Efekt K_U05
Ma umiejętność samokształcenia i pogłębiania kwalifikacji
Efekt K_U06
Umie zastosować aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień mechanicznych (w tym mechaniki płynów), elektrycznych i elektronicznych oraz w obszarze automatyki
Efekt K_U07
Umie wykorzystać prawa fizyki przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
Efekt K_U08
Potrafi dobierać materiały konstrukcyjne podczas projektowania urządzeń mechatronicznych
Efekt K_U09
Potrafi porównać rozwiązania prostych układów elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe.
Efekt K_U10
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (zarówno pomiary, jak i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych
Efekt K_U11
Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
Efekt K_U12
Umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
Efekt K_U13
Zna metody oceny poprawności pomiaru i oceny jakości narzędzi pomiarowych
Efekt K_U14
Potrafi zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych
Efekt K_U15
Potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym
Efekt K_U16
Potrafi dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe
Efekt K_U17
Potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze
Efekt K_U18
Potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
Efekt K_U19
Potrafi zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach mechatronicznych
Efekt K_U20
Potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
Efekt K_U21
Potrafi projektować urządzenie z wykorzystaniem podzespołów katalogowych
Efekt K_U22
Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego
Efekt K_U23
Potrafi opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji
Efekt K_U24
Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe projektowanych struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych, jak również przeprowadzić analizę układów mechanicznych
Efekt K_U25
Potrafi wykonać podstawową analizę ekonomiczną przedsięwzięcia inżynierskiego
Efekt K_U26
Potrafi przy formułowaniu i realizacji zadań inżynierskich w obszarze urządzeń i systemów mechatronicznych zwracać uwagę na aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Efekt K_U27
Rozumie i stosuje zasady BHP, w tym dotyczące środowiska przemysłowego

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych.
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze mechatroniki, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i rynek pracy
Efekt K_K03
Jest świadomy roli absolwenta Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki PW w sensie popularyzacji wiedzy w zakresie mechatroniki w społeczeństwie
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Efekt K_K05
Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy