Nazwa przedmiotu:
Techniki mikroskopowe
Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Artur Dybko, dr inż. Ilona Grabowska-Jadach
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1. godziny kontaktowe 45h, w tym: a) obecność na wykładach – 30h, b) obecność na zajęciach seminaryjnych – 15h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h 4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 20h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 15h Razem: 30h + 15h = 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium1h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi technikami mikroskopowymi używanymi w biologii, biotechnologii i inżynierii materiałowej. zasad działania różnych Omówiona będzie budowa i zasada działania mikroskopów różnych typów m.in.: mikroskopu optycznego, w tym stereoskopowego a także mikroskopu fluorescencyjnego (prostego, odwróconego i konfokalnego) oraz mikroskopu sił atomowych (AFM) i elektronowego. Omówione zostaną techniki mikroskopowe wykorzystywane podczas pracy z hodowlami komórkowymi i tkankowymi.
Treści merytoryczne:
1. Wykład wprowadzający 2. Budowa mikroskopu optycznego, zasada pracy z mikroskopem 3. Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego (prostego, odwróconego i konfokalnego) 4. Barwniki fluorescencyjne i znakowanie fluorescencyjne określonych organelli w celu ich lokalizacji, a także w celu monitorowania metabolizmu komórek. 5. Zasady przygotowywania i utrwalania preparatów mikroskopowych. 6. Budowa i zasada działania laserowego skaningowego mikroskopu konfokalnego. 7. Trójwymiarowa analiza obiektów w skali μm do nm. 8. Budowa i zasada działania AFM. 9. Budowa i zasada działania mikroskopu elektronowego. 10. Obróbka i interpretacja obrazów mikroskopowych
Metody oceny:
kolokwium, laboratoria egzamin
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
Literatura podstawowa: 1. M. Pluta – Mikroskopia optyczna, Warszawa 1982 PWN 2. L. Appel, R. Kowalczyk - Mikroskop. Budowa i użytkowanie.Warszawa 1966 WNT Literatura uzupełniająca: Materiały przygotowane przez producentów sprzętu mikroskopowego.
Witryna WWW przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
zna najważniejsze techniki mikroskopowe
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium
Efekt W02
zna budowę i zasadę działania podstawowych typów mikroskopów
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych opracowywanego tematu
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium
Efekt U02
potrafi przygotować i zbadać próbkę wybranymi technikami mikroskopowymi
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie oraz wybrać kluczowe elementy w celu publicznego ich zaprezentowania
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium