Nazwa przedmiotu: Obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
Wykładowca: dr inż. Aneta Lorek / adiunkt
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_21/02
Semestr: 5
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do kolokwium - 10, Razem - 25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 0 0 0 0 10
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji spolecznych z zakresu bezpiecznego stosowania, przechowywania i transportu chemikaliów.
Treści merytoryczne: W1 - Substancje chemiczne: źródła prawa w zakresie substancji chemicznych, regulacje prawne w zakresie substancji chemicznych. W2 - Obrót substancjami chemicznymi: wprowadzanie substancji do obrotu na terenie Polski - przepisy prawa; karty charakterystyki substancji nie bezpiecznych: przepisy prawa, wytyczne, treści zawarte; oznakowania: zwroty R i S, piktogramy; oznakowanie opakowań: przepisy prawa, etykiety. W3 - Transport substancji i preparatów chemicznych: umowa ADR, prawo w Polsce, definicja materiału niebezpiecznego, oznaczenia pojazdów transportujących materiały niebezpieczne. W4 - Pożar i wybuch: definicja pożaru i wybuchu, granice wybuchowości, klasyfikacja mieszanin wybuchowych, parametry temperaturowe wykorzystywane do oceny właściwości palnych materiałów, strefy zagrożenia wybuchem. W5 - Oznakowania opakowań: oznaczenia produktów, oznaczenia materiałów konstrukcyjnych opakowań, oznaczenia dotyczące warunków wytwarzania produktu, oznaczenia dotyczące opakowań.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Z kolokwium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przewiduje się jedno kolokwium poprawkowe. Z kolokwium poprawkowego można uzyskać maksymalnie 40 pkt, przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskanie minimum 22 pkt. Przeliczenie sumy punktów na ocenę końcową odbywa się następująco: < 21 - 2,0 (niedostateczny); 21 - 25 - 3,0 (dostateczny); 26 - 30 - 3,5 (dość dobry); 31 - 35 - 4,0 (dobry); 35 - 37 - 4,5 (ponad dobry); 38 - 40 - 5,0 (bardzo dobry). Kolokwia są pisemne.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Bukowski Z., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, wyd. I, Warszawa, 2007 2. Rozporządzenie WE REACH, 3. Umowa ADR, 4. Dziennik Ustaw
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W09_02
Ma wiedzę w zakresie bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznych oraz ich magazynowania i transportu. Zna symbole i zwroty stosowane do oznaczania substancji chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-5).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi korzystać z informacji literaturowych, baz danych oraz innych źródeł na temat stosowania, wprowadzania do obrotu oraz transportu produktów chemicznych oraz integrować te dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-5).
Efekt U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w zakresie bezpiecznej pracy z substancjami niebezpiecznymi.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-5).
Efekt U11_01
Potrafi korzystać z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Zna zasady bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych. Zna zasady dotyczące prawidłowego oznaczania substancji niebezpiecznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-5).

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie skutki wpływu stosowania substancji niebezpiecznych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-5).
Efekt K02_02
Ma świadomość konieczności przestrzegania praw autorskich.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-5).