Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego
Wykładowca: mgr inż. Robert Grabarczyk, asystent
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_15_01
Semestr: 1
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20; przygotowanie do egzaminu - 35; Razem - 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 0 0 0 0 20
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw materiałoznawstwa, rysunku technicznego i maszynoznawstwa chemicznego. Student nabywa wiedzę z zakresu właściwości i zastosowania materiałów konstrukcyjnych, poznaje zasady wykonywania rysunku technicznego i tworzenia dokumentacji technicznej oraz poznaje budowę maszyn i aparatów stosowanych w technologii chemicznej.
Treści merytoryczne: W1 - Podział i charakterystyka materiałów konstrukcyjnych; W2 - Ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych; W3 - Typowe elementy konstrukcyjne i połączenia stosowane w budowie aparatury procesowej; W4 - Aparaty do magazynowania i urządzenia do transportu ciał stałych oraz płynów; W5 - Aparaty do wymiany ciepła; W6 - Aparaty kolumnowe; W7 - Rozwiązania konstrukcyjne suszarek; W8 - Kotły energetyczne i urządzenia chłodnicze; W9 - Rozwiązania konstrukcyjne reaktorów chemicznych oraz bioreaktorów; W10 - Armatura przemysłowa.
Metody oceny: 1. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym; 2. Student zdaje egzamin po uzyskaniu minimum 50% punktów możliwych do zdobycia; 3. Przelicznik punktacji na otrzymaną ocenę: 0 – 49% dwa; 50 – 60% trzy; 61 – 70% trzy i pół; 71 – 80% cztery; 81 – 90% cztery i pół; 91 – 100% pięć.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: 1. Ashby M. F., Jones D. R. H.: Materiały inżynierskie, Tom 1 i 2. WNT, Warszawa, 1995/1996. 2. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa, 2004. 3. Lewandowski W. M.: Maszynoznawstwo chemiczne. Fundacja Poszanowania Energii, Gdańsk, 1998. 4. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004. 5. Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN, Warszawa, 1983. Literatura uzupełniająca: 1. Nizielski M., Urbaniec K.: Aparatura przemysłowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010. 2. Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007. 3. Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów cieplnych w technologii chemicznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2010. 4. Thier B.: Armatura przemysłowa. Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne CIBET, Warszawa, 2001.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W02_02
Klasyfikuje typowe elementy konstrukcyjne i rodzaje połączeń stosowanych w budowie aparatury procesowej z jednoczesnym określeniem zasady obliczeń projektowych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy (W3)
Efekt W03_03
Dokonuje podziału i charakterystyki tworzyw konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn i aparatury procesowej.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy (W1)
Efekt W06_01
Zna zasady eksploatacji i budowy urządzeń, aparatury i instalacji procesowych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy (W4-W10)
Efekt W08_02
Zna zasady funkcjonowania i budowy przemysłowej armatury zabezpieczającej.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy (W10)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U11_01
Potrafi w sposób właściwy stosowac terminologię techniczną z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa i aparatury procesowej.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin testowy (W1-W10)