Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia chemiczna
Wykładowca: dr inż./Marzena Majzner/docent
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_04
Semestr: 6
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do kolokwium - 20, przygotowanie zadań domowych - 20; razem - 50; Razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 10 0 0 0 10
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Ćwiczenia: 15 - 30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: podstawowego słownictwa w języku angielskim w zakresie chemii, profesjonalnego słownictwa w języku angielskim związanego z pracą w laboratorium i technikami laboratoryjnymi oraz procesami technologicznymi, typowej terminologii w języku angielskim stosowanej podczas przygotowywania publikacji i opracowań, a szczególnie ich streszczeń w zakresie technologii chemicznej oraz wygłaszania referatów i przedstawiania prezentacji w zakresie technologii chemicznej; przygotowywania w języku angielskim streszczenia opracowania w zakresie technologii chemicznej; opracowania w języku angielskim krótkiej prezentacji z zakresu technologii chemicznej.
Treści merytoryczne: C1 - Budowa materii - zapoznanie z terminami dotyczącymi budowy materii w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; Stany skupienia materii i przemiany fazowe - zapoznanie z terminami dotyczącymi stanów skupienia materii i przemian fazowych w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; Podstawowe prawa chemiczne - zapoznanie z terminami dotyczącymi podstawowych praw chemicznych w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; C2 - Związki chemiczne - zapoznanie z nomenklaturą wybranych związków chemicznych w języku angielskim; tworzenie nazw związków w języku angielskim na podstawie wzorów chemicznych; zapisywanie wzorów chemicznych na podstawie nazw związków w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie wybranych tekstów z anglojęzycznych katalogów substancji chemicznych; Reakcje chemiczne - zapoznanie z nomenklaturą dotyczącą reakcji chemicznych; słowny zapis reakcji chemicznych na podstawie równań reakcji chemicznych; pisanie równań reakcji chemicznych na podstawie słownego zapisu reakcji chemicznych; C3 - Praca w laboratorium i techniki laboratoryjne - zapoznanie ze słownictwem w języku angielskim służącym do opisu czynności wykonywanych w laboratorium i technik laboratoryjnych; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników dotyczących czynności wykonywanych w laboratorium i technik laboratoryjnych; Eksperymenty chemiczne - czytanie i tłumaczenie fragmentów anglojęzycznych podręczników dotyczących wykonywania eksperymentów chemicznych, głównie prowadzenia syntez chemicznych; C4 - Procesy chemiczne - zapoznanie z terminologią dotyczącą procesów chemicznych (surowce, produkty, katalizatory, parametry procesowe, wskaźniki procesów, aparatura, opis przebiegu procesu chemicznego); czytanie i tłumaczenie wybranych tekstów z anglojęzycznych podręczników oraz dokumentów z obszaru technologii chemicznej; C5 - C6 - Publikacje i opracowania w języku angielskim - zapoznanie z typowymi zwrotami stosowanymi podczas przygotowywania publikacji i opracowania, a szczególnie ich streszczeń; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych publikacji; przygotowanie streszczenia (opracowania w ramach zadania domowego); C7 - C8 - Referaty i prezentacje w języku angielskim - zapoznanie z typowymi zwrotami stosowanymi podczas wygłaszania referatu i przedstawiania prezentacji; czytanie i tłumaczenie anglojęzycznych referatów; opracowanie krótkiej prezentacji (w ramach zadania domowego).
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch pisemnych kolokwiów oraz pozytywnej oceny z dwóch zadań domowych (przygotowanie streszczenia opracowania oraz krótkiej prezentacji z zakresu technologii chemicznej). Student może uzyskać maksimum 30 pkt z kolokwium. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 pkt. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium lub niezaliczenia kolokwium, student ma prawo do poprawy kolokwium w terminie wyznaczonym przez koordynatora przedmiotu. Zaliczone zadanie domowe jest oceniane w skali 3 - 5 pkt. Za aktywny udział w pracach podczas ćwiczeń student może uzyskać maksimum 5 pkt. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 38 pkt - 2,0 (dwa); 38 pkt - 45 pkt - 3,0 (trzy); 46 pkt - 53 pkt - 3,5 (trzy i pół); 54 pkt – 61 pkt - 4,0 (cztery); 62 pkt - 69 pkt - 4,5 (cztery i pół); 70 pkt - 75 pkt - 5,0 (pięć). Inne prawa i obowiązki studenta, dotyczące zaliczenia przedmiotu, określają paragraf 6 i paragraf 8 Regulaminu Studiów w PW. W wyniku zaliczenia przedmiotu student uzyskuje 2 punkty ECTS.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Domański P.: English in Science and Technology, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996; 2. Szkutnik L. L.: Elementary Scientific English, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986; 3. Baszyńska I., Idźkowska J., Kopańska Macur J.: English in the Natural Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002; 4. Charmas M.: English for Students of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2008; 5. Praca zbiorowa: Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 6. Praca zbiorowa: Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 7. Semeniuk B., Maludzińska G.: Słownik chemiczny polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; 8. Semeniuk B., Maludzińska G.: Słownik chemiczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; 9. Czekierda K.: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, Polish-English, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996; 10. Czekierda K.: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, English-Polish, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U03_01
Potrafi przygotować streszczenie opracowania w języku angielskim w zakresie technologii chemicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C5-C6), Zadanie domowe (C5-C6)
Efekt U04_01
Potrafi przygotować krótką prezentację w języku angielskim z zakresu technologii chemicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C7-C8), Zadanie domowe (C7-C8)
Efekt U06_01
Posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, umożliwiające porozumiewanie się, a także rozumienie dokumentów z obszaru technologii chemicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C1 - C8); Kolokwium (C1 - C4); Zadanie domowe (C5 – C8)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego, w tym w zakresie technologii chemicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C1 - C8); Kolokwium (C1 - C4); Zadanie domowe (C5 - C8)