Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Wykładowca: prof. /dr hab./ inż./ Barbara Pacewska / profesor nadzwyczajny
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_07
Semestr: 2
Punkty ECTS: 9
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20h, przygotowanie do egzaminu - 55h; Razem - 75h; Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 40, przygotowanie do zajęć - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20, napisanie sprawozadania - 20, przygotowanie do kolokwium - 40; Razem - 150h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 20 h; Laboratoria - 40; Razem - 60h = 2,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 40, przygotowanie do zajęć - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20, napisanie sprawozadania - 20, przygotowanie do kolokwium - 40; Razem - 150h = 6 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 0 40 0 0 60
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład minimum 15; Laboratoria 8-12
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie właściwości samych pierwiastków chemicznych bloków sp i spd oraz ich związków. Celem zajęć laboratoryjnych jest zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych, praktyczne zapoznanie się z równowagami jonowymi w roztworach wodnych, z właściwościami fizykochemicznymi drobin oraz wybranymi metodami rozdziału związków chemicznych.
Treści merytoryczne: (W1-W15) Właściwości wybranych pierwiastków głównych i ich związków chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń tlenowych. Właściwości chemiczne wybranych pierwiastków dodatkowych i ich związków chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń tlenowych. L1 - Szkolenie BHP. Wiadomości ogólne na temat pracy w laboratorium chemicznym. Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi czynnościami; L2-4 - Równowagi jonowe w roztworach wodnych; L5 - Analiza jakościowa. Właściwości fizykochemiczne drobin litowców i berylowców; L6 - Analiza jakościowa. Właściwości fizykochemiczne wybranych drobin pierwistków okresu II; L7 - Analiza jakościowa. Właściwości fizykochemiczne wybranych drobin pierwiastków okresu III; L8 - Analiza jakościowa. Właściwości fizykochemiczne wybranych drobin pierwiastków dodatkowych; L9, L10 - Wybrane metody rozdzielania substancji chemicznych. Rozdzielanie metodą krystalizacji i ekstrakcji.
Metody oceny: Na ocenę końcową z wykładu składa się ocena z egzaminu pisemnego oraz ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych: wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń objętych programem; uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów cząstkowych.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Górski A.: Chemia, PWN, Warszawa, 1977 2. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, tom I - III, PWN, Warszawa, 2005 3. Gontarz Z.: Związki tlenowe pierwiastków bloku sp, OWPW, Warszawa, 2009 4.Jones L., Atkins P.: Chemia Ogólna, cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2006 5. Szmal Z.S., Lipiec T.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997 6. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna, Tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa, 2004 7. Praca zbiorowa pod redakcją Górskiego A.: Laboratorium chemii nieorganicznej. Część I, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1973
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01_04
Posiada wiedzę w zakresie własciwości fizykochemicznych pierwiastków i ich wybranych związków chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń tlenowych. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie równowag jonowych w roztworach wodnych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny (W1-W15); kolokwium (L2-L14); sprawozdanie (L2-L14)
Efekt W03_01
Posiada wiedzę w zakresie wałaściwości fizykochemicznych podstawowych związków chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W15)
Efekt W05_01
Posiada wiedzę w zakresie niektórych zastosowań związków chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W15)
Efekt W07_01
Zna podstawowe metody jakościowej identyfikacji drobin oraz wybrane metody ich rozdzielania.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium (L5-L10), sprawozdanie (L5-L10)
Efekt W12_01
Zna typowe metody otrzymywania wybranych związków chemicznych..
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W15)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U05_01
W trakcie zajęć laboratoryjnych nabywa umiejętność samokształcenia się w zakresie treści programowych wskazanych przez prowadzącego.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (L2-L14)
Efekt U09_01
Potrafi planować eksperymenty z wykorzystaniem metod analitycznych, formułować wnioski z wykonanych analiz.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium (L2-L10), sprawozdanie (L2-L10)
Efekt U14_01
Potrafi podać właściowści wybranych związków chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W15)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K04_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole w trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, ma świadomość odpowiedzialności pracy zespołowej.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdanie (L2-L4), (L9-L10)