Nazwa przedmiotu: Nowe techniki wytwarzania
Wykładowca: dr inż. / Robert Dzierżanowski / adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MS2A_08
Semestr: 1
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 15, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do kolokwium - 10, razem - 30; Projektowanie: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, opracowanie wyników - 10, sporządzenie sprawozdania - 15, razem - 60; Razem - 90
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 15 h; Projekty - 30 h; Razem - 45 h = 1,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 0 0 2 0 45
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15; Projekty: 10 - 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy z obszaru nowoczesnej obróbki ubytkowej i przyrostowej, kształtowania postaci geometrycznej, a także uzyskanie umiejętności stosowania nowoczesnych technik wytwarzania w kształtowaniu postaci, struktury i własności produktów oraz wykorzystania narzędzi CAM.
Treści merytoryczne: W1 - Ewolucja systemów produkcyjnych, przegląd zaawansowanych technik wytwarzania stosowanych w obróbce ubytkowej. W2 - Obróbka skrawaniem z dużymi prędkościami. W3 - Obróbka skrawaniem materiałów w stanie twardym. W4 - Obróbka skrawaniem na sucho. W5 - Tendencje rozwojowe obróbki ściernej, obróbka bardzo dokładna. W6 - Technologie erozyjne (elektroerozyjne, elektrochemiczne, technologie hybrydowe), celowość stosowania, efekty. W7 - Technologie laserowe. W8 - Technologie wysokociśnieniowego strumienia cieczy. W9 - Techniki rapid protototyping i rapid tooling. W10 - Mikroobróbka i nanoobróbka - stan wiedzy i zaawansowania przemysłowego. W11 - Maszyny i urządzenia stosowane we współczesnych systemach produkcyjnych. W12 - Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. P1 - Projektowanie procesów technologicznych dla OSN, dokumentacja technologiczna. P2 - Obsługa systemu: tryby pracy, konfiguracja interfejsu, podstawy definicji (widoków, półfabrykatów, uchwytów, itp.), współrzędne systemowe, definiowanie układów współrzędnych. P3 - Podstawy rysowania, edycji i transformacji elementów w module CAD. P4 - Modelowanie powierzchni i określanie zakresów obróbki. P5 - Wprowadzanie danych geometrycznych i przygotowanie detali do definiowania obróbki. P6 - Projektowanie struktury operacji. P7 - Wprowadzanie danych technologicznych. P8 - Strategie obróbki profilowej. P9 - Strategie obróbki powierzchniowej. P10 - Symulacja obróbki. P11 - Postprocesory, generowanie i edycja kodu, komunikacja RS232. P12 - Projekt procesu technologicznego części typu „wałek”, „tuleja i tarcza” lub „koło zębate” wykonywanej na obrabiarce CNC przy użyciu ogólnodostępnego systemu CAD/CAM.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektu i teorii. Warunkiem zaliczenia części wykładowej przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium obejmującego sprawdzenie wiedzy z zakresu zagadnień omawianych podczas wykładów. Zaliczenie z części wykładowej odbywa się nie później niż na ostatnich zajęciach wykładowych w semestrze.Szczegółowe zasady organizacji dla kolokwium zaliczeniowego i poprawkowego, zasady korzystania z materiałów pomocniczych oraz zasady oceny podawane są na początku zajęć dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia części projektowej przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jednego zadania projektowego. Ocena za zadanie projektowe wystawiana jest na podstawie projektu wykonanego indywidualnie i samodzielnie przez każdego studenta oraz oceny z odpowiedzi ustnej na pytania kontrolne związane z tematem projektu. Student zobowiązany jest oddać projekt po zakończeniu ostatnich zajęć z danego tematu, w terminie wskazanym przez prowadzącego. Projekt powinien być wykonany samodzielnie przez studenta, zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzącego zajęcia, a w szczególności napisany lub wydrukowany w sposób czytelny. Ocenie podlegają następujące elementy zadania projektowego: poprawność merytoryczna i kompletność obliczeń, poprawność i czytelność dokumentacji rysunkowej, umiejętność opisu, analizy i wyciągania wniosków. W przypadku oceny negatywnej zadania projektowego, prowadzący ustala ze studentem zakres poprawek i dodatkowy termin jego oddania. Dodatkowe zaliczenia zadań projektowych mogą odbywać się w ramach godzin konsultacyjnych wyznaczonych przez prowadzącego. Projekt powinien być wykonywany systematycznie, tzn. student powinien na każdych zajęciach projektowych przedstawić wykonaną pracę z zakresu materiału ustalonego przez prowadzącego. Ocena końcowa z zaliczenia jest oceną wynikową z: projektu i zaliczenia z teorii. Ocenę semestralną z przedmiotu oblicza się w następujący sposób: Ocena = 0.5 - ocena z projektu, 0.5 - ocena z zaliczenia z teorii.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Oczoś K. E.: Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii. Wyd. Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1988. 2. Pająk E.: Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000. 3. Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narządzi. Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków 2000. 4. Instrukcja obsługi wybranego systemu CAD/CAM. 5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 1995. 6. Taniguchi N.: Nanotechnology, Oxford University Press, 1996. 7. Czasopismo Mechanik.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W03_04
Ma wiedzę na temat nowoczesnych technik obróbki ubytkowej i przyrostowej.
Sposób weryfikacji efektu: Referat.
Efekt W05_01
Ma wiedzę na temat tendencji rozwojowych w zakresie kształtowania powierzchni. Zna kierunki rozwoju technologii wytwarzania części maszyn i urządzeń.
Sposób weryfikacji efektu: Referat.
Efekt W07_01
Zna system komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM).
Sposób weryfikacji efektu: Projekt (P1 - P12).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U08_03
Potrafi przeprowadzić symulację komputerową procesu obróbki z wykorzystaniem systemu typu CAM.
Sposób weryfikacji efektu: Projekt (P12).