Nazwa przedmiotu:
Materiały budowlane I
Koordynator przedmiotu:
Piotr Woyciechowski, Dr hab. inż., Wioletta Jackiewicz-Rek, Dr inż
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
MABUD1
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 100 godz. = 4 ECTS: obecność na wykładach 15 godz., obecność na laboratoriach 28 godz., obecność na ćwiczeniach aud. 2 godz, przygotowanie do laboratorium 15 godz., zapoznanie się z literaturą przedmiotu 20 godz, opracowanie raportów z własnych badań przeprowadzonych na laboratorium 15 godz., konsultacje dotyczące poprawności wykonania raportów z ćwiczeń 5 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Razem 50 godz. = 2 ECTS: obecność na wykładach 15 godz. obecność na laboratoriach 28 godz., obecność na ćwiczeniach aud. 2 godz, konsultacje dotyczące poprawności wykonania raportów z ćwiczeń 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Razem 58 godz. = 2 ECTS: obecność na laboratoriach 28 godz., przygotowanie do laboratorium 15 godz., opracowanie raportów z własnych badań przeprowadzonych na laboratorium 15 godz
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, w tym chemii budowlanej
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Poznanie właściwości i technologii wytwarzania i wbudowania materiałów budowlanych; znajomość zakresu stosowania materiałów budowlanych i zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Umiejętność badania i oceny wybranych cech użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych.
Treści kształcenia:
<ol><li>Podstawowe informacje dotyczące normalizacji i prawodawstwa regulującego zagadnienia materiałów i wyrobów budowlanych w Polsce i w UE. <li>Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych. <li>Właściwości i kontrola jakości materiałów i wyrobów budowlanych. <li>Certyfikacja wyrobów budowlanych. <li>Deklaracja zgodności. <li>Metody badań materiałów i wyrobów. <li>Trwałość materiałów budowlanych. <li>Materiały kamienne. Ceramika budowlana. Drewno. Asfalty i materiały hydroizolacyjne. Materiały termoizolacyjne, materiały do izolacji akustycznej. Metale. Tworzywa sztuczne. <li>Badania cech użytkowych materiałów budowlanych, w tym właściwości fizycznych (opis struktury, cechy związane z oddziaływaniem wilgoci i temperatury), mechanicznych (badania siłowe – charakterystyki wytrzymałościowe, udarność, twardość), technologicznych (w tym dla asfaltów, materiałów malarskich). <li>Badania cech technicznych wyrobów szklanych, ceramicznych, drewnianych, kamiennych – kształt i wymiary, wady, nośność a cechy wytrzymałościowe, cechy szczególne związane z rodzajem tworzywa. <li>Zasady sporządzania dokumentacji technicznej z badań laboratoryjnych.</ol>
Metody oceny:
Egzamin z całości przedmiotu (Materiały Budowlane 1 i 2) po semestrze 3. <br>Laboratorium: zaliczenie ustne sprawozdania opracowanego po wykonanym ćwiczeniu, kolokwia pisemne.
Egzamin:
nie
Literatura:
[1] Osiecka E. Materiały budowlane. Właściwości techniczne i zdrowotne. Wyd. Of. Wyd. PW. Warszawa 2002;<br> [2] Osiecka E. Materiały budowlane. Kamień – Ceramika – Szkło. Wyd. Of. Wyd. PW. Warszawa 2003 Osiecka E. Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne. Wyd. Of. Wyd. PW, Warszawa 2005;<br> [3] Gantner E.. i in. – Materiały budowlane z technologią betonu. Ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Of. Wyd. PW Warszawa 2000;<br> [4] Stefańczyk B. i inni . – Budownictwo ogólne t.1. Materiały i wyroby budowlane Wyd. Arkady Warszawa 2007;<br> [5] Szymański E. – Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. T.1 Oficyna Wyd. PW Warszawa 2002, 2003.
Witryna www przedmiotu:
www.pele.il.pw.edu.pl
Uwagi:
Przedmiot kończy się egzaminem, ale dopiero po semestrze 3, obejmując wtedy łącznie materiał semestrów 2 (Materiały budowlane I) i 3 (Materiały Budowlane II).

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MABUD1W1
Ma wiedzę dotyczącą klasyfikacji i właściwości uzytkowych opisujących materiały budowlane; posiada wiedzę o właściowściach, prdukcji i stosowaniu ceramiki budowlanej, drewna budowlanego, kamienia budowlanego, szkła budowlanego, materiałów bitumicznych, metali
Weryfikacja: kolokwia zaliczeniowe
Powiązane efekty kierunkowe: K1_W11
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MABUD1U1
ma umiejętność określania przydatności, użytecznosci i identyfikacji matreriałów budowlanych z grup: drewno, ceramika, asfalty, metale, kamień, szkło, na podstawie norm i procedur oraz przeprowadzonych badań technicznych
Weryfikacja: ocena poprawności wykonania raportów z badań laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: K1_U11, K1_U18, K1_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U04, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MABUD1K1
jest przygotowany do zespołowego wykonania zadania badawczego i zaprezentowania jego wyników w sposób komunikatywny i zgodny z zasadami normowymi
Weryfikacja: ocena zaangażowania i sprawności działania przy zespołowym wykonywaniu działania badawczego, kontrola czy wszyscy członkowie zespołu badawczego wykazuja begłość w zakresie wszystkich elementów zespołowego raportu
Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K01, T1A_K07