Nazwa przedmiotu:
Materiały budowlane II
Koordynator przedmiotu:
Piotr Woyciechowski, Dr inż., Wioletta Jackiewicz-Rek Dr inż
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
MATBUD2
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 152 godz. = 6 ECTS: obecność na wykładach 30 godz., obecność na laboratoriach 45 godz., przygotowanie do laboratoriów 15 godz., zapoznanie się z literaturą przedmiotu 5 godz., opracowanie raportów z badań 25 godz., konsultacje dotyczące poprawności wykonania raportów z ćwiczeń 4 godz., przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 godz., przygotowanie do egzaminu łącznego z materiału semestrów 2 i 3 13 godz., powtórzenie materiału przed egzaminem 2 godz., egzamin ustny i pisemny 3 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Razem 84 godzin = 3,5 ECTS: obecność na wykładach 30 godz., obecność na laboratoriach 45 godz., konsultacje dotyczące poprawności wykonania raportów z ćwiczeń 4 godz., powtórzenie materiału przed egzaminem 2 godz., egzamin ustny i pisemny 3 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Razem 100 godz. = 4 ECTS: obecność na laboratoriach 45 godz., przygotowanie do laboratoriów 15 godz., opracowanie raportów z badań 25 godz., przygotowanie prezentacji multimedialnej 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu materiałów budowlanych uzyskana w semestrze 2 (1 rok studiów), zaliczone ćwiczenia z przedmiotu Materiały Budowlane 1 (sem. 2).
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Poznanie właściwości i technologii wytwarzania i wbudowania materiałów budowlanych; znajomość zakresu stosowania materiałów budowlanych i zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. <br>Umiejętność badania i oceny wybranych cech użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych. <br>Umiejętność projektowania zaprawy cementowej i betonu zwykłego.
Treści kształcenia:
Materiały wiążące – klasyfikacje, charakterystyka ogólna. Wapno budowlane. Gips. Cement. Zaczyny i zaprawy budowlane. Podstawowe informacje o normalizacji i klasyfikacji betonów cementowych. Składniki betonów i ich rola w kształtowaniu właściwości mieszanki i betonu. Kruszywa i cementy. Właściwości mieszanki i betonu stwardniałego. Metody projektowania składu betonów zwykłych. Zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące w trakcie wiązania i twardnienia betonu w różnych warunkach. Kontrola jakości betonu. Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów. Badania charakterystyk normowych cementu (czas wiązania, klasa wytrzymałości, wytrzymałość wczesna), wapna (reaktywność, stopień zmielenia, wytrzymałość, stałość objętości, czas wiązania), gipsu (czas wiązania, wytrzymałość, skład ziarnowy).Badania normowe kruszyw naturalnych i sztucznych oraz dobór doświadczalny stosu okruchowego metodą iteracji. Badanie wpływu domieszek redukujących zawartość wody zarobowej na cechy reologiczne mieszanki betonowej. Projektowanie betonu zwykłego metodami doświadczalno – obliczeniowymi (trzech równań, zaczynu, Paszkowskiego), projektowanie betonu lekkiego, zasady technologiczne wykonywania mieszanki betonowej, formowania i pielęgnacji elementów kontrolnych, badania elementów kontrolnych w zakresie wytrzymałości na ściskanie i gęstości. Badania cech technicznych wyrobów z zapraw i betonów (pustaki, bloczki, prefabrykaty).
Metody oceny:
Egzamin pisemny i ustny. <br>Laboratorium: zaliczenie sprawozdania opracowanego po wykonaniu ćwiczenia, kolokwia, prezentacja pracy semestralnej
Egzamin:
tak
Literatura:
[1] Osiecka E. Materiały budowlane. Właściwości techniczne i zdrowotne. Wyd. Of. Wyd. PW.Warszawa 2002;<br> [2] Osiecka E. Materiały budowlane. Kamien – Ceramika – Szkło. Wyd. Of. Wyd. PW.Warszawa 2003;<br> [3] Osiecka E. Materiały Budowlane. Spoiwa mineralne, kruszywa. Wyd.Of.Wyd PW Warszawa 2005;<br> [4] Gantner E.. i in. – Materiały budowlane z technologią betonu. Ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Of. Wyd. PW Warszawa 2000;<br> [5] Stefańczyk B. i inni . – Budownictwo ogólne t.1. Materiały i wyroby budowlane Wyd. Arkady Warszawa 2007;<br> [6] Szymański E. – Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. T.1 Oficyna Wyd. PW Warszawa 2002, 2003.
Witryna www przedmiotu:
www.pele.il.pw.edu.pl
Uwagi:
Przedmiot kończy się egzaminem obejmującym łącznie materiał semestrów 2 (Materiały budowlane I) i 3 (Materiały budowlane II)

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MATBUD2W1
Posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji, normalizacji, właściwości i produkcji spoiw budowlanych, kamienia budowlanego, tworzyw sztucznych stosowanychw budownictwie, ma podstawową wiedzę o zaprawach budowlanych, ma wiedzę o głownych właściościach i zastosowaniu betonów zwykłych i lekkich
Weryfikacja: kolokwia, egzamin pisemny i ustny
Powiązane efekty kierunkowe: K1_W11
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MATBUD2U1
Posiada umiejetność przeprowadzania oznaczeń cech technicznych lub identyfikacyjnych na postawie norm i procedur dla: spoiw mineralnych, kruszyw budowlanych, zapraw budowlanych i wyrobów z nich, betonów cementowych zwykłych i lekkich, wybranych wyrobów z tworzyw sztucznych; posiada podstawową umiejętnośc projektowania i weryfikacji składu zapraw oraz betonów cementowych lekkich i zwykłych; umie ocenić zgodność cech materiałowych z wymaganiami
Weryfikacja: ocena poprawności wykonania raportów z poszczególnych badań laboratoryjnych, badania próbek kontrolnych wykonanych przez studenta w celu oceny prawidłowosci przeprowadzenia projektowania materiałowego
Powiązane efekty kierunkowe: K1_U11, K1_U18, K1_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U04, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MATBUD2K1
Jest przygotowany do zespołowego wykonania zadania badawczego i zaprezentowania jego wyników w sposób komunikatywny i zgodny z zasadami techniki
Weryfikacja: ocena zaangażowania i sprawności działania przy zespołowym wykonywaniu działania badawczego, kontrola czy wszyscy członkowie zespołu badawczego wykazują biegłość w zakresie wszystkich elementów zespołowego raportu
Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K01, T1A_K07