Nazwa przedmiotu:
Metody modyfikacji materiałów budowlanych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Przedmioty do wyboru
Kod przedmiotu:
MEMOMA
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem 55 godz. = 2 ECTS: wykład 30 godz., przygotowanie i wygłoszenie referatu 25 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Razem 30 godz. = 1 ECTS: wykład.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Razem 25 godz. = 1 ECTS: przygotowanie i wygłoszenie referatu.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu I stopnia studiów na specjalności IPB.
Limit liczby studentów:
1 grupa - 60 osób
Cel przedmiotu:
Przygotowanie absolwentów do projektowania, oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach.
Treści kształcenia:
<ol><li>Modyfikacja materiału budowlanego jako podstawowy element kreowania rozwiązań materiałowych. <li>Historia modyfikacji i udoskonalania materiałów budowlanych – od metody prób i błędów do „tailor-made materials” („materiałów szytych na miarę”). <li>Pojęcie kompozytu. <li>Projektowanie i optymalizacja materiałów budowlanych. <li>Domieszki do zapraw i betonów (1). Domieszki do zapraw. Potrzeby i rozwiązania. Domieszki zamiast wapna – za i przeciw. Rozwiązanie alternatywne – koncepcja „wapna uszlachetnionego”. <li>Domieszki do zapraw i betonów (2). Domieszki do betonów. Podejście normowe – definicje i klasyfikacja. <li>Domieszki uplastyczniające i upłynniające: mechanizmy upłynniania, kierunki zastosowań, skuteczność. <li>Typowe problemy i ich rozwiązania. Domieszki nowej generacji. <li>Domieszki do mieszanek betonowych samozagęszczalnych. <li>Domieszki do zapraw i betonów (3). Inne rodzaje domieszek: napowietrzające, regulujące czas wiązania i twardnienia, przeciwmrozowe, uszczelniające, do betonowania pod wodą, itd. Zasady i efekty działania. <li>Podsumowanie – zasady racjonalnego stosowania domieszek do zapraw i betonów. <li>Betony polimerowo-cementowe. <li>Betony impregnowane polimerami. <li>Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu. Ujęcie normowe. Dodatki obojętne i pucolanowe. Pył krzemionkowy. Popiół lotny. <li>Betony zbrojone włóknami. <li>Nanotechnologia jako narzędzie modyfikacji materiałów budowlanych. <li>Przykłady nowoczesnych rozwiązań materiałowych uzyskiwanych na drodze modyfikacji materiałowej: BWW, betony auto-technologiczne, samonaprawialne, prześwitujące, materiały „inteligentne”, itd.</ol>
Metody oceny:
Ocena prezentacji dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematyką wykładów w powiązaniu z aktywnością w trakcie semestru (dyskusje panelowe poświęcone rozwiązywaniu konkretnych problemów).
Egzamin:
nie
Literatura:
[1] Czarnecki L., Broniewski T., Henning O., Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa, 1995;<br> [2] Giergiczny Z., Rola popiołów lotnych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia nr 325, Seria Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006;<br> [3] Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement, Kraków, 2003;<br> [4] Wybrane artykuły z czasopism naukowo-technicznych: „Archiwum Inżynierii Lądowej”, „Materiały Budowlane”, „Cement Wapno Beton”, „Budownictwo-Technologie-Architektura”, i in.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MEMOMAW1
Zna różne metody modyfikacji materiałów budowlanych oraz uwarunkowania doboru tych metod. Zna aktualne kierunki rozwoju kompozytów budowlanych w odniesieniu do ich modyfikacji materiałowej.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07
Efekt MEMOMAW2
Zna metody i cele modyfikacji betonu.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MEMOMAU1
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące metod i celów modyfikacji materiałów budowlanych, na ich podstawie dokonywać analizy i prezentacji nowoczesnych kierunków rozwoju kompozytów budowlanych.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
Efekt MEMOMAU2
Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i kompetencji w zakresie nowowprowadzanych do stosowania modyfikowanych materiałów budowlanych, potrafi samodzielnie zdobywać tę wiedzę.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
Efekt MEMOMAU3
Potrafi sformułować kryteria użyteczności modyfikowanego materiału budowlanego, określić cele modyfikacji i dobrać metody osiągnięcia tych celów.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MEMOMAK1
Jest przygotowany do zespołowego wykonywania zadania o charakterze analitycznym i właściwej prezentacji wyników i wniosków.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:
Efekt MEMOMAK2
Potrafi formułować wnioski i opinie w sposób rzetelny, obiektywny i klarowny. Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na temat prezentowanych zagadnień.
Weryfikacja: Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu na wybrany temat związany z tematyką przedmiotu; udział w dyskusji o charakterze panelu.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe: