Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe
Wykładowca: Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa: Informatyka
Wydziałowy kod: 1150-PE000-ISP-0105
Semestr: 1
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin kontaktowych - 65, w tym: a) wykład – 30 godz.; b) laboratorium- 30 godz.; c) konsultacje - 5 godz.; 2) Praca własna studenta– 60 godzin, w tym: a) 30 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, studia literaturowe,; b) 30 godz. – przygotowywanie się studenta do 2 kolokwiów . 3) RAZEM – 125
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,6 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 65, w tym: a) wykład - 30 godz.; b) laboratorium- 30 godz.; c) konsultacje -5 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,6 punktu ECTS - 65 godz., w tym: 1) ćwiczenia laboratoryjne – 30 godz. 2) konsultacje - 5 godz.; 3) przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych – 30 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 2 0 0 60
Wymagania wstępne: Brak wymagań
Limit liczby studentów: zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu: Zaznajomienie z podstawowymi technikami komputerowymi (metody i narzędzia) wspomagającymi prace inżynierskie.
Treści merytoryczne: Wykład: 1. Historia technologii komputerowych. 2. Elementy teorii przetwarzania informacji, systemy komputerowe, systemy operacyjne. 3. Wprowadzenie do komputerowego wspomagania prac inżynierskich. 4. Możliwości systemów CAD. 5. Modelowanie geometryczne. 6. Możliwości systemów CAE. 7. Modelowanie problemów inżynierskich. 8. Algorytmiczne języki programowania. Podstawy. Część I: elementy. 9. Algorytmiczne języki programowania. Podstawy. Część II: przykłady konstrukcji programistycznych. 10. Algorytmiczne języki programowania. Problemy kompleksowe. 11. Programowanie obiektowe, podstawowe koncepcje. Języki deklaratywne, podstawowe koncepcje. 12. Bazy danych, podstawowe koncepcje. Część I. 13. Bazy danych, podstawowe koncepcje. Część II. 14.Podstawowe cechy algorytmów. Formy zapisu algorytmów. Elementarne przykłady. Zmienne. Typy danych i ich reprezentacja. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. 15. Instrukcja warunkowa, instrukcja cyklu. Podstawowe algorytmy obliczeniowe. 16. Algorytmy symulacyjne. 17. Algorytmy generujące. 18. Algorytmy oparte na operacjach geometrycznych. 19. Algorytmy zadania selekcji. 20. Algorytmy matematyczne. 21. Algorytmy numeryczne. 22. Algorytmy sortujące. 23. Struktury danych: lista. 24. Algorytmy iteracyjne. Uwaga: język programowania : MS Visual C/C++. Laboratorium: 1. C/C++. Wstawianie obiektów, zmiana ich właściwości, oprogramowanie zdarzeń. 2. C/C++. Instrukcje warunkowe, operatory logiczne. 3. C/C++. Obliczenia arytmetyczne, tworzenie zmiennych, funkcje biblioteczne. 4. C/C++. Tworzenie i wykorzystanie procedur. 5. C/C++. Tworzenie i wykorzystanie funkcji. 6. C/C++. Animacja wektorowa. 7. C/C++. Instrukcje cyklu (FOR NEXT). 8. C/C++. Instrukcje cyklu (DO WHILE). 9. C/C++. Odczyt i zapis plików 10.Podstawowe cechy algorytmów. Formy zapisu algorytmów. Elementarne przykłady. Zmienne. Typy danych i ich reprezentacja. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. 11. Instrukcja warunkowa, instrukcja cyklu. Podstawowe algorytmy obliczeniowe. 12. Algorytmy symulacyjne. 13. Algorytmy generujące. 14. Algorytmy oparte na operacjach geometrycznych. 15. Algorytmy zadania selekcji. 16. Algorytmy matematyczne. 17. Algorytmy numeryczne. 18. Algorytmy sortujące. 19. Struktury danych: lista. 20. Algorytmy iteracyjne. Uwaga: język programowania: MS C/C++.–
Metody oceny: Wykład oceniany jest za pomocą dwóch sprawdzianów. Obydwa sprawdziany muszą mieć oceny pozytywne. Ocena za wykład jest średnią ocen ze sprawdzianów. Każde ćwiczenie laboratorium jest oceniane, oceniana jest praca studenta podczas zajęć. Wszystkie oceny muszą być pozytywne. Ocena za laboratorium jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń. Ocena za przedmiot jest średnią ocen za wykład i laboratorium.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. J. Wróbel (redaktor) Technika komputerowa dla mechaników – laboratorium, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2004. 2. Pokojski Jerzy, Bonarowski Janusz, Jusis Jacek, Algorytmy. Podręcznik wydany przez Politechnikę Warszawską, ETI, 2011, stron: 144. 3. Pokojski Jerzy, Bonarowski Janusz, Jusis Jacek, Języki programowania. Podręcznik wydany przez Politechnikę Warszawską, ETI, 2011, stron 198. 4. Kernighan B.W., Ritchie D.M.: Język C. WNT, 1987 (i późniejsze wydania).
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0105_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju metod komputerowych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0105_W02
Posiada podstawową wiedzę na temat komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0105_W03
Posiada podstawową wiedzę na temat programowania algorytmicznego i procesu tworzenia algorytmów.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0105_W04
Posiada elementarną wiedzę na temat baz danych, systemów doradczych i modelowania obiektowego.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0105_U01
Potrafi budować podstawowe algorytmy i programy komputerowe oparte na elementach programowania algorytmicznego.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena zadania wykonanego podczas ćwiczenia.
Efekt

Sposób weryfikacji efektu:

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-0105_K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena zadania wykonanego podczas ćwiczenia.