Nazwa przedmiotu:
Seminarium interdyscyplinarne
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem seminarium jest stworzenie tła interdyscyplinarnego dla właściwego opracowania pracy dyplomowej.
Treści kształcenia:
Szczegółowa wiedza dotycząca architektury i urbanistyki w kontekście wielobranżowego charakteru projektów i konieczności współpracy w zespołach. Umiejętność przedstawiania koncepcji i podejmowania współpracy z inżynierami branż pokrewnych w celu uzyskania rozwiązań technicznie sprawnych, ekonomicznych i nowatorskich. Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrowanie uzyskanych informacji oraz wyciąganie wniosków.
Metody oceny:
Zaliczenia etapowe i finalne
Egzamin:
nie
Literatura:
Literaturę określa promotor w porozumieniu z dyplomantem w odniesieniu do tematu i zakresu pracy.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się