Nazwa przedmiotu:
Problemy urbanistyki współczesnej
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zaawansowanym zakresem wiedzy urbanistycznej oraz wzajemnymi związkami urbanistyki z architekturą i planowaniem przestrzennym a także z zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi istniejącymi we współczesnych miastach.
Treści kształcenia:
Wykład Ponieważ tematem wykładu są problemy urbanistyki współczesnej, to treści wykładów a tym samym ich tytuły i tematyka oraz prezentowane przykłady, dla uwspółcześnienia przekazu, zmieniają się z roku na rok (około 20% nowego materiału w każdym roku), tak samo jak zmieniają się miasta będące przedmiotem zajęć. Poniższy spis jest przykładowym spisem treści wykładów 1. ROZPROSZONE MIASTO EPOKI LIBERALIZMU GOSPODARCZEGO. (tematyka: tożsamość miast, miasta historyczne, miasta modernistyczne, miasta ubogiego socjalizmu, miasta postmodernizmu, przyczyny rozpraszania się miast, stan dzisiejszy - ocena, przyszłość) 2. AFTER SPRAWL - MIASTO DYSKUSJI Z DOKTRYNĄ NEOLIBERALNĄ. (tematyka: miasto zwarte a rozproszone, centrum a granice miasta, bezwładność struktur a przyspieszenia cywilizacyjne, metropolizacja przestrzeni, Nowa Karta Ateńska 2003, Nowy Urbanizm, miasto w mieście, spadek postmodernizmu a neomodernizm w kompozycji zespołów urbanistycznych, wielkoprzestrzenne zespoły urbanistyczne w mieście rozproszonym, przestrzenie graniczne między tradycyjnym miastem zwartym a miastem rozproszonym), 3. MIASTO NOWEJ SKALI (tematyka: rola elementów struktury miejskiej w tworzeniu obrazu miasta i konkurencyjnej walce w sieci miast, synergiczne związki, miasto wieżowców, wieżowiec w tkance miasta, zmienność formy, funkcji i roli wieżowców, zmienność formy tkanki miejskiej, wieżowiec jako kamienica XXI wieku?), 4. PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIASTA PRZYSZŁOŚCI (tematyka: przestrzenie wspólne w mieście rozproszonym, anonimowość i prywatność w społeczeństwie informacyjnym, tolerancja i bezpieczeństwo, granica prywatne - publiczne, reklama wizualna, osiedla grodzone, tematyzacja przestrzeni, kanon urody miasta rozproszonego, marketing miejski, władza miejska w mieście przyszłości, planowanie i projektowanie, government a governance, partnerstwo prywatno publiczne, bezpieczeństwo i zdrowie, gospodarka komunalna, własność terenów, budownictwo socjalne i organizacje, charytatywne architektura przestrzeni cyrkulacji, natura a kultura czyli raj utracony i odzyskany), 5. NOWE ZGRUPOWANIA MIEJSC PRACY (tematyka: centralne dzielnice biznesu CBD, galerie handlowe, uczelnie, parki technologiczne, obsługa autostrad, rozrywka, nowe odczytanie hasła Małe jest Piękne, praca na odległość) 6. MIASTO BITÓW A NOWOŚCI PLANISTYCZNE (NOWY PARADYGMAT, NOWA DOKTRYNA, NOWE PLANOWANIE) (tematyka: technologie informacyjne i komunikacyjne ICT a forma miasta, zwłaszcza miasta przyszłości, polis - forma fizyczna a metapolis - cyberprzestrzeń i marketing, infrastruktura techniczna miasta przyszłości, e-topia, cyberprzestrzeń a przestrzeń realna, miasto jako odwzorowanie zbiorów danych statystycznych, budynki inteligentne, komputer a twórczość architektoniczna, nowe miejskie krajobrazy)
Metody oceny:
Uczestnictwo w dyskusji, pisemne zaliczenie.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa - Gzell S., „Opracowania dotyczące gospodarki przestrzeni miasta tworzone dla potrzeb strategii jego rozwoju”, a także inne teksty w: „Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych”, red.: P.Lorens, biblioteka urbanisty t.6, urbanista, Warszawa, 2005, - Gzell S., „Suburbanizacja a projektowe strategie urbanistyczne”, a także inne teksty w: „Problem suburbanizacji”, red.: P.Lorens, biblioteka urbanisty t.7, urbanista, Warszawa, 2005, - Gzell S., „Komercjalizacja przestrzeni a kompozycja urbanistyczna”, a także inne teksty w.: „Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska”, red.: P.Lorens, E.Ratajczyk - Piątkowska, biblioteka urbanisty t.12, urbanista, Warszawa, 2008, - Gzell S., „Town Planning Doctrine in a Time of Pandemic”, a także inne teksty w: „New Urban Questions. Urbanism Beyond Neo-liberalism”, ed.: J.Rosemann, L.Qu, D.Sepulveda, IFoU, TU Delft, 2009, - Gzell S., „Miasto jako przedmiot badań urbanistki”, a także inne teksty w: „Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku”, red. B.Jałowiecki, Euroreg, WN Scholar, Warszawa, 2008, - Gzell S., „Przestrzeń miejska bez właściwości”, a także inne teksty w: „Serce miasta”, red.:J.Gyurkovich, Wydawnictwo PK, Kraków, 2008, - Gzell S., „Architektura metropolii?”, a także inne teksty w: „Czy metropolia jest miastem?”, red.: B.Jałowiecki, Euroreg, WN Scholar, Warszawa, 2009, - Gzell S., „Miastotwórcza rola transportu w teorii urbanistyki”, a także inne teksty w: „Transport a logika formy urbanistycznej”, red.: A.Rudnicki, Z.Zuziak, Wydawnictwo PK, Karków, 2010, - Gzell S., „Międzynarodowe osiągnięcia polskiej urbanistyki”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, PAN, Tom LVI, Zeszyt 3/2011, Warszawa, 2011, Literatura uzupełniająca - de Geyter X., “After-sprawl”, NAi Publishers, Rotterdam, 2002, - Sassen S., “The Global City”, Princeton University Press, 2001, - aktualne periodyki fachowe oraz prasa codzienna, zajmująca się problemami urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury, oraz problemami społecznymi i ekonomicznymi, w tym wydawane przez Zakład Urbanistyki i Krajobrazu Wiejskiego pismo „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe” (wszystkie numery), - wydawnictwa pokonferencyjne, wydawane m.in. na uczelniach polskich i zagranicznych, po spotkaniach naukowych dotyczących problemów urbanistyki współczesnej, a także przez instytucje i organizacje zajmujące się urbanistyką. Aktualna informacja na ten temat podawana w czasie wykładów,
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się