Nazwa przedmiotu:
Socjologia organizacji
Wykładowca:
dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz - wykład, dr Helena Bulińska-Stangrecka, dr Kinga Pwałowska - ćwiczenia
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_SO
Semestr:
1 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Udział w wykładach 20 Udział w ćwiczeniach 15 Praca własna: przygotowanie do zajęć 25 czytanie wskazanej literatury 40 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1
Łączna liczba godzin w semestrze:
35
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia2h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Socjologia ogólna
Limit liczby studentów:
cały rok
Cele przedmiotu:
Cel: Przekazanie studentom wiedzy o procesach społecznych i zjawiskach zachodzących w organizacjach. Zaznajomienie z najważniejszymi koncepcjami i pojęciami socjologii organizacji.. Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy form funkcjonowania różnych organizacji i instytucji życia publicznego. Wykłady służą zapoznaniu studentów z najważniejszymi pojęciami, zjawiskami i problemami dotyczącymi socjologii organizacji Ćwiczenia/seminaria kształtują praktyczne umiejętności studentów dotyczące funkcjonowania organizacji i radzenia sobie z problemami tam występującym, stanowią okazję do ugruntowania wiedzy przekazywanej na wykładach oraz przedyskutowania niektórych zagadnień.
Treści merytoryczne:
Wykłady: 1. Podstawowe pojęcia – przedmiot badań socjologii organizacji, socjologiczna definicja organizacji, cele, funkcje i właściwości organizacji. Charakterystyka nowoczesnych organizacji. 2. Podstawy zachowania jednostki w organizacji. Dominujące wartości współczesnych pracowników, wartości w różnych kulturach. Czynniki wpływające na percepcję i proces uczenia się w organizacji. 3. Zgodność pomiędzy osobowością a wykonywanym zawodem, wykorzystanie emocji w zachowaniach w organizacji. 4. Przywództwo i władza w organizacji. Style kierowania organizacją. Źródła władzy i wpływu w organizacji 5. Struktura i otoczenie organizacji. Główne składniki struktury organizacyjnej. Najbardziej znane schematy organizacyjne (biurokracja, struktura prosta, struktura macierzowa). 6. Zespoły robocze jako zasadniczy element działalności organizacji. Typy zespołów roboczych. Tworzenie zespołów o dużej efektywności. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji. 7. Kultura organizacji. Definicja, kształtowanie i funkcje kultury organizacyjnej. Funkcjonalne i dysfunkcjonalne skutki oddziaływania kultury organizacji na jej członków. 8. Organizacja ucząca się. Definicja, tworzenie i cechy organizacji uczącej się. Przemiany i rozwój w organizacjach. 9. Patologie w organizacji. Siły scalające i rozbijające organizację, rodzaje patologii organizacji. Mobbinng jako rodzaj patologii przywództwa w organizacji. 10. Egzamin. Ćwiczenia (tematy oraz zagadnienia) 1. Przedstawienie podstawowych założeń zajęć prowadzonych metoda warsztatową. Analiza struktury nieformalnej grupy – opis i przeprowadzenie badania socjometrycznego. 2. Funkcjonowanie grup w organizacji i praca zespołowa. Techniki podejmowania decyzji grupowych. Grupy i zespoły a efektywność pracy organizacji. Gra decyzyjna porównująca efektywność podejmowania decyzji grupowych i indywidualnych. 3. Charakterystyka różnych ról w zespołach roboczych. Wypełnianie przez studentów kwestionariusza ról zespołowych. Ćwiczenia dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w zespole. 4. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji. Test umożliwiający określenie stylu rozwiązywania konfliktów przez studentów. 5. Kierowanie zmianą w organizacji. Omówienie czynników wywołujących zmianę, kierowania zmianą planową, rodzajów oporu wobec zmiany. 6. Kierowania zmianą w organizacji c.d. - ćwiczenia praktyczne – skąd czerpać wiedzę na temat warunków wprowadzania zmian, jak radzić sobie z oporem wobec zmian w organizacji, co robić, by zmiana była trwała. 7. Dyskusja na temat różnorodności kulturowych organizacji na podstawie wybranych organizacji w różnych krajach.
Metody oceny:
Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, punkty za aktywność na wykładach Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach Student, który zaliczył przedmiot 3.0 Uzyskał średnią z ćwiczeń i egzaminu 55% 3.5 65% 4.0 75% 4.5 85% 5.0 Powyżej 95%
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
Literatura podstawowa: 1. Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011. 2. Robbins S.P.: Zasady zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012 3. Kożuch B.: Nauka o organizacji, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: 1. Morgan G.: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2005. 2. Kostera M.: Antropologia organizacji, Warszawa 2005.
Witryna WWW przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia