Nazwa przedmiotu:
Laboratorium Chłodnictwa I
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Adam Ruciński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.NS522
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 48, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 45 godz., b) konsultacje - 3 godz. 2) Praca własna studenta - 30 godz.: a) przygotowanie się do ćwiczeń, zapoznawanie z instrukcjami, przygotowywanie się do sprawdzianów - 15 godz., b) sporządzanie sprawozdań - 15 godz. Razem: 78 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych: 48, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 45 godz., b) konsultacje - 3 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,8 punktu ECTS - 70 godz., w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 45 godz., b) przygotowanie się do ćwiczeń, zapoznawanie z instrukcjami, przygotowywanie się do sprawdzianów - 15 godz., c) sporządzanie sprawozdań - 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
"Termodynamika I".
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studenta z urządzeniami stosowanymi w przemyśle chłodniczym, laboratoryjne badania parametrów pracy tych urządzeń, umiejętność analizy i określania błędów pomiarowych, ilustracja praktyczna wiadomości teoretycznych zdobywanych w trakcie studiowania przedmiotów specjalnościowych.
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne przedmiotu: Zasada działania sprężarkowego urządzenia chłodniczego, wyznaczenie teoretycznego i rzeczywistego współczynnika wydajności chłodniczej na podstawie pomiarów; poznanie budowy i działania komory klimatyzacyjnej ze zbiornikiem wody lodowej, przeprowadzenie badań wpływu przyjętej konfiguracji wymienników na parametry chłodzonego powietrza; poznanie zasady działania wybranych elementów automatyki chłodniczej, poznanie procedur nastawy automatyki w regulacji pracy urządzeń chłodniczych; poznanie budowy i zasady działania przepustnicy wielopłaszczyznowej, wyznaczenie charakterystyk pracy wybranych przepustnic; przeprowadzenie rektyfikacji wodnego roztworu alkoholu etylowego wraz z pomiarami parametrów pracy kolumny rektyfikacyjnej; poznanie zasady pracy przenośnych urządzeń do napełniania, próżniowania instalacji chłodniczych oraz odzyskiwania czynnika z tych instalacji; badanie chłodziarki termoelektrycznej; prowadzenie procesu suszenia owoców i opis tego procesu za pomocą krzywej suszenia; wyznaczanie oporu cieplnego osadów w rurze wymiennika ciepła; przegląd konstrukcji i zasada działania sprężarek chłodniczych typu śrubowego i scroll.
Metody oceny:
Metody oceny: oceny ze sprawdzianów po każdym ćwiczeniu oraz oceny ze sprawozdań. Praca własna: przeprowadzanie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z zapisem w instrukcji do ćwiczeń, wykonanie sprawozdania z ćwiczenia, zapoznanie się z instrukcją do ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1. Rusowicz A., Ruciński A., Grzebielec A.: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Dodatkowa literatura: - materiały dostarczone przez wykładowcę.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS522_W1
Zna podstawowe techniki pomiarowe specyficzne dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Weryfikacja: Sprawdzian po ćwiczeniu.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11, E1_W12, E1_W20, E1_W24, E1_W28
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W04, T1A_W06

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS522_U1
Potrafi uruchomić urządzenie chłodnicze, odczytać najważniejsze parametry pracy, dokonać na tej podstawie podstawowych bilansów cieplnych i wyznaczenia sprawności urządzenia.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U11, E1_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U13
Efekt ML.NS522_U2
Potrafi zbadać pracę podstawowych elementów automatyki oraz zmienić nastawę zakresów działania.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U26
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U16
Efekt ML.NS522_U3
Potrafi zbadać pracę kolumny rektyfikacyjnej i przeanalizować wpływ zmiany strumienia powrotnego na stężenie końcowe.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08
Efekt ML.NS522_U4
Potrafi dokonać pomiarów i bilansów cieplnych termoelektrycznego urządzenia chłodniczego.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U09, E1_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15