Nazwa przedmiotu:
Automatyka i sterowanie w chłodnictwie, klimatyzacji i ogrzewnictwie
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Andrzej Grzebielec
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.NS713
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych 32, w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 45 godz., w tym: a) opracowanie sprawozdań - 30 godz., b) przygotowanie się do kolokwium - 5 godz., c) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe - 10 godz. Razem: 77 godz. - 3 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych 32, w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,8 punktu ECTS - 45 godz., w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godz., b) opracowanie sprawozdań - 30 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
1. Znajomość budowy typowych urządzeń chłodniczych. 2. Znajomość budowy typowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. 3. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z automatyką i sterowaniem. 4. Podstawy programowania w środowisku Visual (np. w języku C).
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z metodami sterowania urządzeń w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych w teorii oraz praktyce. 2. Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w teorii oraz w praktyce.
Treści kształcenia:
Kurs zawiera informacje teoretyczne i praktyczne na temat systemów sterowania w instalacjach chłodzenia, klimatyzowania i ogrzewania. Zawrówno w budynkach mieszkalnych jak i w pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym.
Metody oceny:
P – Ocena podsumowująca, F – Ocena formująca. P1 - Kolokwium. F1 - Sprawozdanie z laboratorium nr 1. F2 - Sprawozdanie z laboratorium nr 2. F3 - Sprawozdanie z laboratorium nr 3. F4 - Sprawozdanie z laboratorium nr 4. F5 - Sprawozdanie z laboratorium nr 5. F6 - Ocena członków grupy.
Egzamin:
nie
Literatura:
[1] Ullrich Hans-Jürgen: TECHNIKA CHŁODNICZA. PORADNIK, IPPU MASTA, Gdańsk, 1998. [2] M. Łapiński, K. Kostyrko, W. Włodarski: NOWOCZESNE METODY POMIARU I REGULACJI WILGOTNOŚCI. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984. [3] Bernard Zawada.: UKŁADY STEROWANIA W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2006. [4] Materiały dostarczone przez prowadzącego.
Witryna www przedmiotu:
http://itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Chlodnictwa-i-Energetyki-Budynku2/Dydaktyka/Automatyka-i-Sterowanie-w-Chlodnictwie-Klimatyzacji-i-Ogrzewnictwie
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS713_W1
Student poprawnie automatyzuje małe urządzenia i instalacje urządzeniami mechanicznymi.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_W09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS713_U1
Student łączy elementy automatyki z komputerem.
Weryfikacja: Ocena pracy studenta na zajęciach, ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
Powiązane efekty kierunkowe: E1_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08