Nazwa przedmiotu:
Wybrane zagadnienia chłodnictwa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. PW.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnosciowe
Kod przedmiotu:
ML.NS653A
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Godziny kontaktowe z nauczycielem – 30, w tym: a) udział w wykładach – 15 godz., b) udział w ćwiczeniach – 15 godz. 2) Praca własna studenta – 20 godzin, w tym: a) generalne przygotowanie się studenta do zajęć – 6 godz., b) przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta – 8 godz., c) przygotowanie się do kolokwium – 6 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS - godziny kontaktowe z nauczycielem – 30, w tym: a) udział w wykładach – 15 godz., b) udział w ćwiczeniach – 15 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi samodzielnie dobrać właściwą izolację akustyczną urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Studenci powinni poznać zasady kojarzenia systemów chłodniczych i grzewczych (Pinch Point Technology), praktyczne rozwiązania kriogeniki przemysłowej i medycznej. Studenci nabywają umiejętności projektowania instalacji do zamrażanie żywności, powinni umieć rozwiązywać zagadnienia związane z budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych kaskadowych i autokaskadowych i projektowaniem instalacji z czynnikiem pośrednim.
Treści kształcenia:
Izolacje akustyczne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metody kojarzenia systemów chłodniczych i grzewczych. Elementy kriogeniki przemysłowej i medycznej. Zamrażanie żywności. Urządzenia chłodnicze kaskadowe i autokaskadowe. Układy chłodnicze pośrednie: z wodą lodową, solankowe, z zawiesinami lodowymi. Rury cieplne.
Metody oceny:
1 kolokwium na koniec semestru. Bliższe informacje na stronie: http://zapich.itc.pw.edu.pl/dydaktyka_WZCH.html
Egzamin:
nie
Literatura:
1. ASHRAE Handbook. Dodatkowe literatura: materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Materialy-dla-Studentow (dla odrabiających przedmiot po zalogowaniu).
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ML.NS653A _W1
Student ma wiedzę dotyczącą stosowania metody Pinch Piont w kojarzeniu strumeni cieplnych za pomocą wymienników ciepła.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1
Powiązane efekty kierunkowe: E2_W18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07
Efekt ML.NS653A_W2
Student ma wiedzę dotyczącą zastosowania skraplaczy energetycznych przy chłodzeniu w otwartych obiegach chłodzenia.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W05, E2_W08, E2_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W04
Efekt ML.NS653A_W3
Student rozumie zasady działania systemów trójgeneracyjnych. Zna różne rozwiązania techniczne.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_W08, E2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06
Efekt ML.NS653A_W4
Student zna metody szacowania parametrów procesu (czas procesu, temperatura, kształt obiektu) zamrażania ciał stałych, zwłaszcza żywności.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W01, T2A_W02
Efekt ML.NS653A_W5
Student rozumie zasadę działania autokaskadowych układów chłodniczych oraz wie jakie czynniki robocze są wykorzystywane w takich układach.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_W05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ML.NS653A_U1
Student umie skojarzyć odpowiednie strumienie ciepła za pomocą wymienników stosując metodę Pinch Point Technology.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1
Powiązane efekty kierunkowe: E2_U20
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U16
Efekt ML.NS653A_U2
Student jest w stanie dokonać uproszczonych obliczeń cieplno-przepływowych skraplacza energetycznego.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_U19
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15
Efekt ML.NS653A_U3
Student potrafi zaprojektować instalację chłodniczą do zamrażania żywności.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_U01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt ML.NS653A_U4
Student umie poprawnie zaprojektować chłodniczy układ autokaskadowy wraz z wszystkimi elementami armatury.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane efekty kierunkowe: E2_U01, E2_U25
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U19