Nazwa przedmiotu:
Technologia sorpcyjna
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. PW.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnosciowe
Kod przedmiotu:
ML.NS564
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład – 15 godz., b) ćwiczenia - 15 godz., c) konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta -20 godzin, w tym: a) bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń, rozwiązywanie zadań – 10 godz., b) przygotowywanie się do kolokwiów - 10 godz. Razem – 52 godz. – 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład – 15 godz., b) ćwiczenia -15 godz., c) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student nabywa umiejętności prowadzenia obliczeń modelowych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń technicznych realizujących procesy sorpcyjne.
Treści kształcenia:
Wykład 1. Pojęcia podstawowe w technologii chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów sorpcyjnych (operacje jednostkowe cieplne, dyfuzyjne, hydrodynamiczne. Układy zdyspergowane, filtracja, fluidyzacja). 2. Opis matematyczny procesów absorpcji, adsorpcji, destylacji. Metody inżynierskie w projektowaniu aparatury procesowej. 3. Budowa i działanie absorberów, adsorberów, kolumn destylacyjnych i rektyfikacyjnych. 4. Układy niejednorodne (zdyspergowane). Rozdzielanie układów niejednorodnych. Procesy filtracji i fluidyzacji. Ćwiczenia: zadania i przykłady rachunkowe z zakresu działania i modelowania aparatury procesowej.
Metody oceny:
Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bortel E., Koneczny`H.: Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, 1982, ISBN 83-01-09944-5. 2. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004, ISBN 83-7207-445-3. 3. Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F.: Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, Wyd. UWM, Olsztyn 2000. Dodatkowa literatura: 1. Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl. 2. Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1999,ISBN 83-01-12618-3.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS564_W1
Student rozróżnia procesy absorpcji i adsorpcji i potrafi wskazać ich wykorzystanie w technice.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS564_W1
Student rozróżnia procesy absorpcji i adsorpcji i potrafi wskazać ich wykorzystanie w technice.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS564_W2
Student zna budowę i zasadę działania różnych konstrukcji absorberów i adsorberów Student ma podstawową wiedzę w zakresie adsorbentów naturalnych i syntetycznych, potrafi podać ich podstawowe właściwości.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS564_W3
Student zna metody rozdzielania składników roztworów zeotropowych i azeotropowych oraz układów zdyspergowanych.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS564_U1
Student umie sporządzić bilans masy i energii aparatu absorpcyjnego i wykonać odpowiednie obliczenia i wykresy.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS564_U2
Student umie sporządzić podstawowe charakterystyki adsorbera ze złożem nieruchomym, przesypowym i fluidalnym.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS564_U2
Student umie sporządzić podstawowe charakterystyki adsorbera ze złożem nieruchomym, przesypowym i fluidalnym.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS564_U2
Student umie sporządzić podstawowe charakterystyki adsorbera ze złożem nieruchomym, przesypowym i fluidalnym.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: