Nazwa przedmiotu:
Ochrona Własności Intelektualnej
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
OWI
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 18 , w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium -0h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 15, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych- 9h; b) przygotowanie do 0 h; c) opracowanie 0 h; d) studia literaturowe - 6h; Suma: 33h (1 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,55 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich:18, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt -0h; e) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
100
Cel przedmiotu:
Student w trakcie wykładu zdobywa informacje przygotowujące go prawidłowego korzystania z dostępnej własności intelektualnej oraz prawnej ochrony własnej pracy twórczej.
Treści kształcenia:
Prawo autorskie (PA). Przedmiot PA. Utwory podlegające ochronie. Autorskie prawa osobiste (APO). APO współtwórców. Autorskie prawa majątkowe (APM). Właściciel APM. APM współtwórców. APM producenta i wydawcy - a APM twórców. Wygaśnięcie APM. Autorskie prawa zależne. Inspiracja cudzym utworem. Prawa pokrewne. Artystyczne wykonania. Fonogramy i wideogramy. Nadania programów. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. Zasady korzystania z chronionych utworów. Rozpowszechnianie wizerunku osoby. Prawne możliwości ochrony własności intelektualnej. Patenty. Istota wynalazku. Przygotowanie zgłoszenia patentowego. Zakres ochrony. Wzory użytkowe. Istota wynalazku – a patent. Przygotowanie zgłoszenia wzoru użytkowego. Zakres ochrony. Wzory przemysłowe. Istota, pojęcia i definicje. Produkt, część produktu. Produkt złożony. Część składowa produktu Zestaw produktów. Zestaw handlowy. Widoczność. Wzory z zakresu ornamentacji. Czcionki, kroje pisma. Ikony, ekrany komputerowe. Wzory animowane. Aranżacje (get-up). Strony internetowe. Powtarzalność. Zakres ochrony. Znaki towarowe. Istota, pojęcia i definicje. Znak a wzór przemysłowy. Procedury rejestracji Zasady tworzenia tekstu naukowego Styl tekstu naukowego. Tworzenie przeglądów istniejącego stanu wiedzy. Bazy artykułów naukowych. Tworzenie bibliografii. Style cytowań. Przegląd popularnych stylów. Stosowanie menadżerów bibliografii. Szczegółowy opis menadżera „Mendeley”. Proces peer review. Metody oceny jakości czasopism i dorobku naukowców. Ochrona przed kradzieżą informacji Metody kradzieży informacji. Zasady postępowania zmniejszające ryzyko kradzieży informacji. Rola czynnika ludzkiego.
Metody oceny:
Testy sprawdzające po każdym dziale tematycznym
Egzamin:
nie
Literatura:
Dz. U. Nr 24, poz. S3 oraz późniejsze zmiany i uzupełnienia zapisane w Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610 Witryna UPRP Materiały dostarczone przez prowadzącego
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka OWI_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą prawnych możliwości ochrony własności intelektualnej w tym: patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Jest to niezbędne w zarządzaniu, także w ochronie zdrowia, oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Weryfikacja: Testy sprawdzające wiedzę.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_02, W_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka OWI_U02
Umie zgodnie z prawem korzystać z własności intelektualnej. Umie wykorzystywać prawne możliwości ochrony własnej twórczości. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje, wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
Weryfikacja: Testy sprawdzające umiejętności.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_07, U_03, U_04, U_05, U_06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UU, P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UK, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka OWI_K01
Rozumie społeczne i gospodarcze znaczenie ochrony własności intelektualnej i w związku z tym zdaje sobie sprawę z potrzeby dokształcania się przez całe życie.
Weryfikacja: Testy sprawdzające umiejętności.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01, K_02, K_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR