Nazwa przedmiotu:
Systemy Telemedyczne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Robert Kurjata
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane kierunku - obowiązkowe
Kod przedmiotu:
TELM
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. liczba godzin kontaktowych – 60 godz., w tym: obecność na wykładach - 30 godz., obecność na spotkaniach projektowych - 30 godz. 2. praca własna studenta – 58 godz., w tym: przygotowanie do kolokwiów 18 godz., realizacja zadania projektowego 35 godz., przygotowanie sprawozdania z zadania projektowego 5 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 118 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2,03 pkt. ECTS, co odpowiada 60 godz. kontaktowym.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,37 ECTS, co odpowiada 70 godz. W tym 35h realizacji zadania projektowego, 30h spotkań projektowych, 5h przygotowania sprawozdania projektowego.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
umiejętność programowania na poziomie podstawowym (np. w językach C/C++, Java, Python).
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami telematyki medycznej (telemedycyny), stosowanymi technologiami i bezpieczeństwem danych.
Treści kształcenia:
Treść wykładu: 1. Wprowadzenie do telematyki medycznej. Wymagania stawiane systemom teleinformatycznym stosowanym w opiece medycznej (przepustowość, cena, niezawodność). 2. Podstawy sieci komputerowych, podział sieci, organizacja, model OSI. Technologie sieciowe przewodowe na przykładzie standardu Ethernet. Protokoły modelu OSI (Ethernet, IP, TCP/UDP). Enkaspulacja danych, adresacja, switching, routing. Diagnostyka sieci (ICMP). Aspekty warunkujące wybór (wydajnościowe, niezawodnościowe) protokołu warstwy transportowej w zastosowaniach medycznych. 3. Protokoły warstw wyższych, DNS, http, etc. Model klient-serwer, realizacja prostych serwerów i klientów w językach programowania. 4. Komunikacja w czasie rzeczywistym. Protokół RTP, standard WebRTC. 5. Wybrane standardy bezprzewodowe, ich parametry, sposób działania i ograniczenia (WiFi, Bluetooth Classic + LE, RFID, IRDA, 302.15.4, UWB, LoRa. Możliwe zastosowania w aplikacjach ochrony zdrowia. 6. Wybrane problemy związane z projektowaniem i eksploatacją sieci radiowych. 7. Standardy z rodziny ISO 11073 oraz BLE Health Profile – interoperacyjność urządzeń medycznych, w szczególności point-of-care. 8. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem danych w systemach teleinformatycznych. Analiza ryzyka bezpieczeństwa systemu, standardy z rodziny ISO 27000. 9. Praktyczne aspekty zabezpieczania systemów przed ujawnieniem i utratą informacji – szyfrowanie, kopie zapasowe, autoryzacja, uwierzytelnieni i audyt (AAA). Wybrane techniki, metody ataku, problemy. Długoterminowe przechowywanie danych w systemach teleinformatycznych. Ćwiczenia: brak Laboratorium: brak Projekt: W ramach projektu studenci pod opieką prowadzącego realizują projekt obejmujący zagadnienia związane z: wymianą informacji z wykorzystaniem protokołów sieciowych (np. TCP/UDP), transmisją głosu/obrazu w czasie rzeczywistym (RTP/WebRTC), symulacjami sieci z wykorzystaniem symulatorów programowych i analizą ich zachowania w zastosowaniach w ochronie zdrowia, praktyczną realizacją schematów bezpieczeństwa informacji.
Metody oceny:
kolokwia wykładowe dokumentacja projektu
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Yang Xiao ed, Hui Chen ed., Mobile Telemedicine: A Computing and Networking Perspective Auerbach Publications; 1st edition (June 3, 2008), ISBN: 978-1420060461 2. Barrie Sosinsky, Sieci komputerowe. Biblia, Helion 2011, ISBN: 978-832462885-8 3. Stanisław Wszelak, Administrowanie sieciowymi protokołami komunikacyjnymi, Helion, 2015, ISBN: 978-8328311152 4. ISO/IEEE 11073 Personal Health Data (PHD) Standards 5. Harold F. Tipton ed. Information Security Management Handbook, 6th Edition, CRC Press, 2007, ISBN: 978-0849374951 6. Seymour Bosworth ed., Computer Security Handbook, Set 6th Edition, Wiley, 2014. ISBN: 978-1118127063 7. Bartosz Antosik, Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym WKŁ 2010, ISBN: 978-8320617610:
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
zna protokoły sieciowe wykorzystywane w sieciach teleinformatycznych na potrzeby systemów ochrony zdrowia
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, P7U_W, III.P7S_WG
Charakterystyka W02
zna technologie sprzętowe wykorzystywane w sieciach teleinformatycznych
Weryfikacja: kolokwia wykładowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG
Charakterystyka W03
zna mechanizmy ochrony systemów teleinformatycznych przed ujawnieniem informacji
Weryfikacja: kolokwia wykładowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03, W_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG, I.P7S_WK, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
potrafi samodzielnie zrealizować system transmisji informacji z wykorzystaniem sieci komputerowych
Weryfikacja: dokumentacja projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_02, U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o
Charakterystyka U02
potrafi zanalizować aspekty bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i/lub wykorzystać niezbędne mechanizmy jego ochrony
Weryfikacja: dokumentacja projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03, U_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO
Charakterystyka U03
potrafi zaplanować pracę zespołu programistycznego oraz współdziałać z innymi osobami w ramach projektu
Weryfikacja: dokumentacja projektu spotkania projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_06, U_07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UU, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu teleinformatyki w inżynierii biomedycznej
Weryfikacja: spotkania projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK