Nazwa przedmiotu:
Holterowskie systemy monitorowania
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
HLSM
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym: a) wykład - 30h; c) konsultacje - 5h; 2) Praca własna studenta 15, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 15h; Suma: 50h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym: a) wykład - 30h; c) konsultacje - 5h; 2) Praca własna studenta 15, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 15h; Suma: 50h (2 ECTS)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, znajomość fizykomedycznych podstaw inżynierii biomedycznej
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Znajomość systemów medycznych przeznaczonych do długotrwałego monitorowania sygnałów biologicznych podczas codziennej aktywności pacjenta.
Treści kształcenia:
Znaczenie monitorowania holterowskiego. Rys historyczny technik holterowskich. Typy rejestratorów: taśmowe, wykorzystujące karty pamięci. Sygnały biologiczne podlegające długotrwałemu monitorowaniu. Elektrody do odbioru sygnałów bioelektrycznych. Model elektryczny elektrody. Problemy w odbiorze sygnałów biologicznych w technice holterowskiej na przykładzie sygnału EKG. Parametry próbkowania, eliminacja zakłóceń. Systemy odtwarzająco - analizujące. Analizowane parametry sygnału EKG. Wykrywanie zdarzeń w EKG. Arytmia, niedokrwienie, kontrola stymulatorów, zmienność rytmu serca, Zasady klasyfikacji sygnałów, algorytmy, bazy danych służące do weryfikacji algorytmów. Urządzenia i metody do długotrwałej analizy sygnałów EEG. Urządzenia i metody do nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi: punktowego i ciągłego (Portapres). Holter hemodynamiczny. Reokardiografia ambulatoryjna. Monitorowane parametry, Stosowane urządzenia (certyfikaty), ograniczenia, zastosowania kliniczne. Urządzenia i metody do długotrwałego pomiaru uśrednionej aktywności mięśniowej AEMG Perspektywy rozwoju techniki holterowskiej. Polifizjografy, analizatory bezdechu sennego, oxyholtery.
Metody oceny:
Zaliczenie: 2 kolokwia w trakcie semestru
Egzamin:
nie
Literatura:
Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz. Elektrokardiografia holterowska. Via Medica - Wydawnictwo Medyczne, 2004 Gdańsk Maciej Nałęcz. (red) Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 t. 2 Biopomiary. EXIT Warszawa 2001 Khandpur RS. Biomedical instrumentation. Technology and applications. McGraw-Hill, 2005. Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004 Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp. Columbus 1990. John G. Webster (Editor – in chief). Medical Instrumentation Applications and Design. John Willey and Sons, 2010. Shakti Chatterjee and Aubert Miller. Biomedical Instrumentation Systems. Delmar Pub, 2010 John G. Webster (Editor – in chief). Bioinstrumentation, John Willey and Sons, 2004 Cybulski Gerard. Ambulatory Impedance Cardiography. The Systems and their Applications. Series: Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 76, 1st Edition, 2011, ISBN: 978-3-642-11986-6, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Furrukh Sana, Eric M. Isselbacher, Jagmeet P. Singh, E. Kevin Heist, Bhupesh Pathik, Antonis A. Armoundas, Wearable Devices for Ambulatory Cardiac Monitoring: JACC State-of-the-Art Review, Journal of the American College of Cardiology, Volume 75, Issue 13, 2020, Pages 1582-1592, ISSN 0735-1097, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.01.046.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka HLSM_2st_W01
Wiedza na temat metod i urządzeń do długotrwałego monitorowania sygnałów biologicznych podczas codziennej aktywności pacjenta
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK
Charakterystyka HLSM_2st_W02
Wiedza na temat podstawowych metod automatycznej analizy sygnałów rejestrowanych w sposób holterowski
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka HLSM_2st_U01
Potrafi przedstawić podstawowe wymagania dotyczące cech eksploatacyjnych urządzeń do długotrwałego monitorowania pacjentów podczas codziennej aktywności
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o
Charakterystyka HLSM_2st_U02
Potrafi przedstawić podstawowe wymagania dotyczące systemów umożliwiających automatyczną analizę podstawowych sygnałów biologicznych rejestrowanych u pacjentów podczas codziennej aktywności
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka HLSM_2st_K01
Rozumie znaczenie innowacji w technice holterowskiej
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK
Charakterystyka HLSM_2st_K02
Jest świadomy ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju techniki holterowskiej
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO, I.P7S_KR