Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe - inżynierskie
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Robert Łuczyński, dr inż. Andrzej Głażewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geodezja i Kartografia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GK.NIK803
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Na osiągnięcie zamierzony efektów kształcenia składa się 60h pracy Studenta, w tym: obecność na ćwiczeniach: 32h, przygotowanie dwóch prezentacji dotyczących projektu inżynierskiego: 18h, praca z literaturą i przygotowanie do zajęć: 10h. Łącznie odpowiada to 2 ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Student bierze udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela w wymiarze 32h (ćwiczenia projektowe).
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Student uzyskuje 1,6 ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym, na co składa się wymiar 32h zajęć ćwiczeniowych oraz 18h pracy nad przygotowaniem prezentacji dotyczących projektu inżynierskiego.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie się z zasadami prowadzenia prac dyplomowych oraz organizacji i metodami oceny egzaminów dyplomowych. Zwiększenie efektywności przekazu informacji podczas prezentacji postępów i wyników prac dyplomowych, związane z przekazaniem podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej.
Treści kształcenia:
1. Zasady prowadzenia prac dyplomowych oraz organizacji i metody oceny inżynierskich egzaminów dyplomowych. 2. Metody zwiększenia efektywności przekazu informacji podczas prezentacji postępów i wyników prac dyplomowych, podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej. 3. Monitorowanie postępów w realizacji pracy dyplomowej - wygłoszenie referatów przez Studentów.
Metody oceny:
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z 5 ocen cząstkowych: 1 ocena cząstkowa – sprawdzian w terminie 3 zjazdu z wiadomości zawartych w regulaminie studiów oraz wytycznych dotyczących pisania pracy dyplomowej, 2 oceny cząstkowe za 2 prezentacje przedstawiające postępy w realizacji pracy dyplomowej, 1 ocena cząstkowa z zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym, 1 ocena cząstkowa za aktywne uczestniczenie w dyskusji publicznej na prezentowane podczas zajęć tematy. Zajęcia prowadzone zdalnie – MS Teams. Zaliczenia i prezentacje prowadzone zdalnie – MS Teams / MS Forms. Podczas sprawdzianu wymagane jest potwierdzenie obecności (aktywna kamera i mikrofon).
Egzamin:
nie
Literatura:
Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ I DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE GEODEZJI I KARTOGRAFII PW Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej prowadzonej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NIK803_W1
zna zasady dotyczące prowadzenia pracy dyplomowej i zasad dyplomowania
Weryfikacja: sprawdzian pisemny

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt GK.NIK803_U1
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Weryfikacja: ocena wyników wystąpienia
Efekt GK.NIK803_U2
Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie na zadany temat, korzystając z literatury zagadnienia.
Weryfikacja: referat

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NIK803_K1
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera geodety i kartografa
Weryfikacja: sprawdzian pisemny