Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
opiekun specjalności lub osoba wyznaczona
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Seminarium: 30 Przygotowanie wystąpień: 20 Razem: 50 (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Seminarium: 30 Razem: 30 (1 ECTS)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Przygotowanie wystąpień: 20 Wystąpienia w ramach seminarium: 2 Razem: 22 (1,5 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
wybranie tematu pracy dyplomowej inżynierskiej
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Uzupełnienie wiedzy na temat zasad dokumentacji projektu inżynierskiego i zasad ochrony własności intelektualnej. Praktyczne sprawdzenie umiejętności prezentacji założeń i wyników pracy.
Treści kształcenia:
Elementy składowe pracy dyplomowej inżynierskiej; zasady wykorzystania w pracy źródeł; podstawowe informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej. Prezentacja założeń pracy dyplomowej oraz wybranego etapu realizacji pracy. Dyskusje nad prezentacjami innych członków grupy.
Metody oceny:
ocena z 2 referatów seminaryjnych i ocena z udziału w dyskusjach nad referatami innych członków grupy
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt SD_W01
zna zasady opracowywania pracy dyplomowej inżynierskiej
Weryfikacja: ocena z referatów seminaryjnych
Efekt SD_W02
Zna aktualny stan techniki i tendencje rozwojowe dotyczące wybranego tematu dyplomu
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt SD_U01
Umie opracować i przedstawić prezentacje ustne poparte materiałem ilustracyjnym na tematy związane z realizowaną pracą dyplomową
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego
Efekt SD_U02
Zna związek zagadnień opracowywanych w ramach pracy dyplomowej z ochroną środowiska naturalnego, warunkami pracy i rynkiem pracy
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego i dyskusji nt. innych prezentacji

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt SD_K01
Zna związek zagadnień opracowywanych w ramach pracy dyplomowej z ochroną środowiska naturalnego, warunkami pracy i rynkiem pracy
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego i dyskusji nt. innych prezentacji
Efekt SD_K02
zna wymagania samodzielności i udokumentowania wykorzystania źródeł informacji podczas realizacji pracy dyplomowej
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego
Efekt SD_K03
Zna możliwości dalszego kształcenia po uzyskaniu dyplomu inżyniera na Wydziale Mechatroniki PW
Weryfikacja: ocena udziału w dyskusjach