Nazwa przedmiotu:
AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiazkowe
Kod przedmiotu:
AKE
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 35 godz., w tym: • wykłady – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. • konsultacje – 5 godz. 2) Praca własna studenta - 55 godz., w tym: • zapoznanie z literaturą - 5 godz. • opracowanie sprawozdań - 10 godz. • pobranie i wykonanie projektu - 15 godz. • przygotowanie się do egzaminu - 20 godz. Razem: 85 (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECST – 35 godz., w tym: • wykłady – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. • konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 30 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 10 godz. • Pobranie i wykonanie projektu – 10 godz. • opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy automatyzacji procesów dyskretnych, podstawy opisu obiektów ciągłych
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Umiejętność projektowania prostych układów zawierających zespoły wykonawcze z napędami (o skokowo zmiennej prędkości obrotowej) opartymi na silnikach prą-du zmiennego, stałego i krokowych dla realizacji zadań: zamykania, otwierania, przestawiania, blokad, nawrotu itp. z wykorzystaniem dyskretnych przetworników, położenia, prędkości, blokad itd. wraz z koniecznością zabezpieczenia pracy obsługi i urządzeń.
Treści kształcenia:
Porównanie elektrycznych silników z elementami pneumatycznymi i hydraulicznymi, omówienie zasady działania i właściwości silników prądu stałego, zmiennego sterowanych falownikiem i krokowych. Możliwości rozruchu, sterowania ze stałą prędkością i hamowania w różnych wa-runkach obciążenia układu wykonawczego. Uproszczony opis dynamiki zespołu wykonawczego. Porównanie właściwości użytkowych tych maszyn, przykłady rozwiązań technicznych i konstrukcje z zespołami przekładni mechanicznych. Aparaty i urządzenia niezbędne dla uruchamiania elementów wykonawczych: styczniki, przekaźniki, zasilacze, prze-tworniki obecności, położenia, prędkości, układy włączania, wyłączania, zmiany prędkości, nawrotu i blokad. Zabezpieczenia obsługi, bariery ochronne, tworzenie układów blokad, rodzaje zabezpieczeń urządzeń wykonawczych, struktury prostych układów blokad i zabezpieczeń, dostępne przyrządy, przykłady realizacji
Metody oceny:
Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczony projekt i zdany egzamin
Egzamin:
tak
Literatura:
Mechatronika, wydawnictwo REA, red. M.Olszewski, Warszawa 2002, Mikromaszyny elektryczne, R. Sochocki, WPW 1996, Laboratorium napędu elektrycznego, M. Sidorowicz, WPW 1997 Wykład z elementów wykonawczych w zakresie napędów elektrycznych - preskrypt ok. 170 str. , K. Janiszowski
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
xxxxxxxxxxxxxxxx

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka AKE_03
Posiada informacje o działaniu i właściwościach użytkowych silbników krokowych
Weryfikacja: Zaliczenie wiadomości [podczas egzaminu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka AKE_W01
Znajomość działania wirujacych maszyn indukcyjnych oraz oprądu stałego, ich parametrów oraz właściwości użytkowych
Weryfikacja: Zaliczenie podczas kolowkium oraz ćwiczenie podczas laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka AKE_W02
Posiada informacje o zasadach sterowania i zabezpieczeniach działania elektrycznych układów napędowych
Weryfikacja: Zaliczenie egzaminu oraz wykonany projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka AKE_04
Posiada umiejetność projektowania prostych struktur elektrycznych układów napędopwych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U22
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka AKE_04
Potrafi działać w zespole w celu przeprowadzenia określonego harmonogramu badań
Weryfikacja: Opracowanie wyników z przeprowadzonego cyklu pomiarów w formie indywidulanego sprawozdania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, P6U_K