Nazwa przedmiotu:
Systemy automatyki
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
SA
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 62 godz., w tym: • wykład – 30 godz. • laboratorium – 30 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 50 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • studia literaturowe – 5 godz. • napisanie programów sterujących, uruchomienie, testowanie i modyfikacja – 15 godz. • opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 10 godz. • przygotowanie do zaliczeń - 5 godz. Razem: 112 godz. (4 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2,5 punktu ECTS – 62 godz., w tym: • wykład – 30 godz. • laboratorium – 30 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3 punkty ECTS – 70 godz., w tym: • laboratorium – 30 godz. • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • opracowanie sprawozdań laboratoryjnych – 25 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: podstawy automatyki, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Znajomość różnych typów systemów automatyki. Umiejętność doboru systemu automatyki do automatyzowanej instalacji technologicznej
Treści kształcenia:
Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki. Rys historyczny. Rodzaje systemów automatyki, charakterystyka rozwiązan i własności, obszary ich zastosowania. Języki programowania, rozwiązania sieciowe. Urządzenia sterujące. Urządzenia obserwacji i obsługi. Systemy specjalizowane, wbudowane. Systemy monitorowania. Systemy typu SCADA + PLC. Systemy typu softcontrol. Systemy zintegrowane klasy DCS. Przegląd rozwiązań. Kierunki rozwoju systemów automatyki.
Metody oceny:
Przedmiot kończy się egzaminem. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Kościelny J.M. Systemy Automatyki, skrypt, 2009 2. Kościelny J.M. Zdecentralizowane systemy sterowania i monitorowania procesów przemysłowych. skrypt, 2009 3. Materialy (prezentacje do wykładu. 4. Trybus.L. Regulatory wielofunkcyjne. WNT, Warszawa, 1992. 5Katalogi firmowe poszczególnych systemów .
Witryna www przedmiotu:
https://iair.mchtr.pw.edu.pl/przedmioty/
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt SA_W01
Ma uporządkowana wiedzę na temat budowy, programowania i zastosowania programowalnych układów sterowania
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratorium
Efekt SA_W02
Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych w automatyce i robotyce
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratorium

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt SA_02
Potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratoriów
Efekt SA_U01
Potrafi projektować; implementować i integrować systemy pracujące w czasie rzeczywistym
Weryfikacja: Egzamin, zaliczenie laboratorium

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt SA_K01
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze automatyki i robotyki; a w szczególności aspekt społeczny automatyzacji i robotyzacji oraz jej wpływ na rynek pracy
Weryfikacja: Egzamin