Nazwa przedmiotu:
Podstawy programowania
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Robert KURJATA
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PTIB
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich: 65, w tym: • wykład 30 godz. • zajęcia laboratoryjne 30 godz. • konsultacje – 5 godz. 2). Praca własna: 15 godz., w tym: • przygotowanie do kolokwiów 5 godz., • przygotowanie sprawozdań z laboratorium 10 godz. Razem 80 godz. - 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2,5 punktuECTS – 65 godz., w tym: • wykład 30 godz. • zajęcia laboratoryjne 30 godz. • konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punkty ECTS – 30 godz., w tym: • laboratorium 30 godz. • konsultacje – 5 godz. • przygotowanie sprawozdań z laboratorium 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
64
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy studentów w zakresie podstawowych technik informatycznych, budowy komputerów, zasad ich działania, podstaw sieci teleinformatycznych oraz zasad bezpiecznej pracy. Studenci nabędą także sprawność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi w postaci pakietów biurowych, przeglądarek sieci WWW, poczty elektronicznej. Celem przedmiotu jest uzyskanie poziomu umiejętności praktycznych odpowiadających certyfikatowi ECDL.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Podstawy działania komputerów: Rodzaje komputerów, ich budowa oraz zasady działania poszczególnych podzespołów komputerów. 2. Oprogramowanie komputerów: Rodzaje oprogramowania, systemy operacyjne i ich znaczenie, proces powstawania oprogramowania. 3. Sieci komputerowe: Sieci komputerowe, podział i zasady działania. 4. Człowiek i komputery: Komputery w życiu codziennym, bezpieczeństwo pracy, wpływ komputerów na środowisko. 5. Bezpieczeństwo danych: Bezpieczeństwo danych, wirusy komputerowe i złośliwe oprogramowanie. 6. Prawo a komputery: Wybrane zagadnienia prawne w zakresie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Laboratorium: 1. Podstawy pracy w środowisku graficznym: Podstawy obsługi środowiska graficznego, podstawowe zasady poruszania się oraz lokalizacja i konfiguracja niezbędnych elementów środowiska. 2. Przetwarzanie tekstu: Podstawy tworzenia i formatowania dokumentów tekstowych. 3. Arkusz kalkulacyjny: Podstawy tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie formuł i wykresów. 4. Bazy danych: Podstawy baz danych, tworzenie prostych relacji i zapytań. 5. Grafika menedżerska i prezentacyjna: Tworzenie prezentacji, formatowanie, animacje, osadzanie obiektów multimedialnych. 6. Usługi w sieciach informatycznych: Podstawy wykorzystania sieci Internet w pracy: poczta elektroniczna, wyszukiwarki, grupy dyskusyjne. Podstawowe zasady bezpiecznych zachowań w sieci.
Metody oceny:
Na ocenę końcową składają się: ocena z kolokwium (waga 0,4) ocena z laboratorium (waga 0,6)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. W. Sikorski, M. Kopertowska, A. Wojciechowski, Z. Nowakowski: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. T. 1-7, MIKOM 2006; 2. P. Waglowski: Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, HELION, 2005; 3. P. Metzger: Anatomia PC. Wydanie X, HELION, 2006.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1
Ma podstawową wiedzę w zakresie programowania w języku C
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W2
Zna podstawowe zagadnienia związane z transmisją informacji w sieciach komputerowych
Weryfikacja: sprawdzian/laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka W3
Zna podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem informatycznym oraz technikami jego zapewnienia
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W21
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W, I.P6S_WK
Charakterystyka W4
Ma podstawową wiedzę w zakresie aspektów prawnych związanych z technikami informatycznymi - ochrona danych osobowych, prawo autorskie
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W21
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1
potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać w pracy inżynierskiej aplikacje biurowe
Weryfikacja: laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U2
potrafi wykorzystywać w praktyce programistycznej zaawansowane narzędzia służące poprawie efektywności tworzenia oprogramowania
Weryfikacja: laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U3
potrafi praktycznie wykorzystać znajomość technik teleinformatycznych do przesyłania informacji
Weryfikacja: laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka U4
potrafi posługiwać się dostępnymi narzędziami w środowisku systemu UNIX
Weryfikacja: laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1
Ma świadomość ważności i rozumie skutki podejmowanych działań w zakresie wykorzystania sieci teleinformatycznych
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR