Nazwa przedmiotu:
Pracownia Tutorska 2
Koordynator przedmiotu:
Tutor
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PT
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 30, w tym: seminarium - 15h konsultacje z tutorem - 15h 2) Praca własna studenta 45, w tym: Przygotowanie projektu i prezentacji - 45h Razem: 75h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 pkt. ECTS - liczba godzin bezpośrednich 30, w tym: seminarium - 15h konsultacje z tutorem - 15h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 pkt. ECTS - liczba godzin praktycznych 75h, w tym: Seminarium – 15h+15h Przygotowanie projektu i prezentacji - 45h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wybór tutora.
Limit liczby studentów:
nd
Cel przedmiotu:
Indywidualna praca tutora ze studentem prowadząca do realizacji pracy magisterskiej na najwyższym poziomie. Przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego. Kształtowanie umiejętności i nawyku samodzielnego zdobywania wiedzy. Kształtowanie zindywidualizowanej sylwetki absolwenta łączącej zainteresowania studenta i kompetencje tutora.
Treści kształcenia:
Pracownia tutorska będzie pozwalała na planowe rozwijanie umiejętności oraz nadzorowanie kształcenia indywidualnego studenta prowadzące go do realizacji etapów pracy magisterskiej poprzez: - samodzielne przygotowanie i opracowanie tematów wybranych wspólnie z tutorem oraz ich prezentację i dyskusję, - realizację co najmniej jednego projektu związanego z pracą dyplomową z uwzględnieniem wykonania dokumentacji, - prezentację wykonanego przez siebie projektu dla grupy studentów i tutorów wraz z publiczną dyskusją osiągniętych wyników. Pracownia tutorska będzie realizowana poprzez dwa typy zajęć: - indywidualne spotkania z tutorem (15h), - spotkania seminaryjne w grupie z wieloma tutorami i studentami (15h).
Metody oceny:
Ocena indywidualnego projektu, zaangażowania i skuteczności studenta w rozwijanie własnych umiejętności, umiejętności dyskusji i obrony własnego stanowiska.
Egzamin:
nie
Literatura:
Wskazana przez tutora.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PT_IIst_W01
Zna zasady ochrony własności intelektualnej powstałej w wyniku realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WK, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PT_IIst_U01
Umie opracować i przedstawić prezentacje ustne poparte materiałem ilustracyjnym na tematy związane z realizowaną pracą dyplomową
Weryfikacja: ocena z referatu seminaryjnego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka PT_IIst_U02
Potrafi wykorzystać obcojęzyczne źródła informacji (w tym publikacje naukowe)
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka PT_IIst_U03
Umie zaplanować i zrealizować projekt, dokonać analizy uzyskanych wyników badań, opracować sprawozdanie prezentujące uzyskane rezultaty oraz dokonać właściwej ich interpretacji
Weryfikacja: ocena z projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_07, U_02, U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UO, I.P7S_UU, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PT_IIst_K01
Zna związek zagadnień opracowywanych w ramach pracy dyplomowej z ochroną środowiska naturalnego, warunkami pracy i rynkiem pracy
Weryfikacja: Ocena z referatu seminaryjnego i udziału w dyskusjach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO, I.P7S_KR