Nazwa przedmiotu:
Robotyka mobilna
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Barbara Siemiątkowska, prof PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
RM
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 30, w tym: a) wykład - 14 h; b) laboratorium - 15h. 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 15h; b) przygotowanie projektów - 15h; Suma 30h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: a) wykład - 15 h; b) laboratorium - 15h; c) konsultacje - 2h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkty ECTS - 20 godz., w tym: a) przygotowanie projektów - 20h; b) laboratorium 15
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki I fizyki
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Znajomość podstaw nawigacji robotów mobilnych, ich zastosowania.
Treści kształcenia:
Przegląd konstrukcji robotów mobilnych, przegląd zastosowań robotów mobilnych, metody pozyskiwania informacji o otoczeniu, metody planowania trasy, lokalizacja, architektury sterowania, zastosowanie SI w robotyce mobilnej.
Metody oceny:
Kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
Siegwart, Introduction to Mobile Robots, MIT, 2011 Pdfy udostępnione na wykładach
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka RM_W1
Zna podstawowe elementy systemu nawigacyjnego robota mobilnego
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka RM_P1
Zbudować prosty system nawigacyjny
Weryfikacja: ocena zajęć projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka RM_S1
potrafi współpracować w grupie
Weryfikacja: ocena pracy na zajęciach laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KO