Nazwa przedmiotu:
Automatyka przemysłowa
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
AUP
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • laboratorium -15 godz. • konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta – 50 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 godz. • zapoznanie z literaturą 10 godz. • przygotowanie sprawozdań do ćwiczeń laboratoryjnych - 10 godz. • przygotowanie do egzaminu - 15 godz. Razem: 82 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS – 32 godz., w tym: a) wykład - 15 godz. b) laboratorium -15 godz. c) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,75 punktu ECTS – 42 godz., w tym: a) projekt w laboratorium -15 godz. b) konsultacje – 2 godz. c) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych -15 godz. d) przygotowanie sprawozdań do ćwiczeń laboratoryjnych - 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: matematyka, podstawy automatyki, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji projektowej systemów automatyki. Umiejętność projektowania typowych struktur układów automatyki.
Treści kształcenia:
1. Struktura warstwowa systemów automatyki. 2. Wymagania stawiane układom regulacji. 3. Algorytmy regulacji. 4. Struktury układów regulacji. 5. Rozruch układów regulacji. 6. Proces projektowania, dokumentacja projektowa.
Metody oceny:
Egzamin. Zaliczenie na podstawie ocen z zajęć laboratoryjnych.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Niederliński A.: Komputerowa automatyka procesów przemysłowych. Aspekty funkcjonalne. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 900, Gliwice 1980. 2. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, tom 2, Zastosowania. WNT, Warszawa 1985.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe