Nazwa przedmiotu:
Techniki rzeczywistości wirtualnej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Witkowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
TRW
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projekt:15h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (20h): a) Przygotowanie na zajęcia: 2h b) Praca nad projektem w domu 15h c) Przygotowanie do kolokwiów 3h Razem: 52h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (32h): a) Wykład: 15h b) Projekt:15h c) Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) Projekt:15h b) Praca nad projektem w domu 15h Razem: 30h (1 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana podstawowa znajomość zagadnień grafiki komputerowej oraz programowania.
Limit liczby studentów:
24
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z budową systemów VR oraz ich głównych komponentów: urządzeń wejściowych, wyjściowych i silnika. Poznanie nowoczesnych interfejsów człowiek-komputer. Zdobycie podstawowej umiejętności programowania logiki interaktywnych scen trójwymiarowych w komercyjnym środowisku programistycznym.
Treści kształcenia:
Wykład: Krótka historia rzeczywistości wirtualnej (VR – virtual reality). Omówienie budowy systemów VR oraz głównych komponentów składowych: urządzenia wejściowe (interfejs haptyczny, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie gestów, sterowanie głosowe, śledzenie wzroku), urządzenia wyjściowe (wyświetlacze stereoskopowe osobiste i wieloosobowe, sprzężenie zwrotne siłowe, stymulacja zmysłu dotyku, symulacja ruchu całego ciała), silnik wizualizacyjny. Opis zagadnień związanych z urządzeniami haptycznymi. Proces budowy światów VR. Treści wykładowe mogą być dostosowane do zainteresowań studentów. Projekt: W części praktycznej studenci wykonują indywidualne projekty. W ramach projektu należy stworzyć w środowisku programistycznym (do wyboru studenta) scenę interaktywną realizującą funkcjonalność wybraną przez studenta i zaakceptowaną przez prowadzącego. Przykładowymi tematami mogą być: opracowanie interaktywnej kompozycji wyjaśniającej przedmiot pracy inżynierskiej/magisterskiej, gra komputerowa 3D, prezentacja obiektu związanego z hobby studenta…
Metody oceny:
Wykład - dwa testy sprawdzające (2 x 5,0 pkt.) Projekt - zaliczenie na podstawie wyników realizacji projektu indywidualnego (10,0 pkt.) Ocena końcowa z przedmiotu wynika z liczby punktów uzyskanych łącznie z wykładu oraz projektu: • ponad 50 % do 60 % - ocena 3,0 • ponad 60 % do 70 % - ocena 3,5 • ponad 70 % do 80 % - ocena 4,0 • ponad 80 % do 90 % - ocena 4,5 • ponad 90 % - ocena 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
Warwick, K., Gray, J. and Roberts, D. eds. (1993). Virtual Reality in Engineering, Peter Peregrinus. London. Stanney, K. M. ed. (2002). Handbook of Virtual Environments: Design, Implementation, and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, New Jersey Rheingold, H. (1992). Virtual Reality, Simon & Schuster, New York, N.Y. Burdea, G. and P. Coffet (2003). Virtual Reality Technology, Second Edition. Wiley-IEEE Press. N.Y.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TRW_2st_W01
Znajomość budowy systemów VR oraz ich elementów składowych
Weryfikacja: Kolokwia z treści wykładu
Efekt TRW_2st_W02
Wiedza o metodach tworzenia interaktywnych trójwymiarowych scen wirtualnych VR
Weryfikacja: Kolokwia z treści wykładu

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TRW_2st_U01
Umie wykonać interaktywną trójwymiarową scenę wirtualną VR
Weryfikacja: Ocena ćwiczeń praktycznych
Efekt TRW_2st_U02
Umie zoptymalizować interaktywną trójwymiarową scenę wirtualną VR pod kątem szybkości wykonywania kodu
Weryfikacja: Ocena ćwiczeń praktycznych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TRW_2st_K01
Ma świadomość pozyskanej wiedzy i umiejętności oraz konieczność stałego ich poszerzania.
Weryfikacja: Kolokwia z treści wykładu