Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do teorii inwestycji finansowych
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
WTIF
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33h, w tym: a) wykład - 30h; b) ćwiczenia -0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 22, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu - 15h; b) studia literaturowe - 7h; Suma: 55h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 33h, w tym: a) wykład - 30h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium – 0h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Kurs inżynierski matematyki.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi metodami ilościowego opisu problemów inwestowania w warunkach stabilnych i zmiennego ryzyka
Treści kształcenia:
Przychody z inwestycji Oprocentowanie proste, składane, ciągłe, dyskontowanie Ocena rentowności inwestycji: Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), Wartość bieżąca netto, równoważny koszt roczny, metoda Newtona, Inwestycje długoterminowe, Obliczenia kredytów hipotecznych, kapitału emerytalnego, wielkości wypłacanych emerytur, prospektywna i retrospektywna metoda oceny bieżącego zadłużenia Obligacje i bony skarbowe Wycena instrumentów o stałym oprocentowaniu, Krzywe rentowności, miary ryzyka stopy procentowej, optymalizacja portfela zobowiązań Teoria portfela inwestycyjnego Portfel papierów wartościowych, stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego, portfel jako zmienna losowa, ryzyko inwestycyjne, dywersyfikacja, diagramy stopa zwrotu-ryzyko model Markowitza Model wyceny aktywów kapitałowych Zastosowanie teorii Markowitza do wyceny aktywów kapitałowych, linia rynku kapitałowego, model wyceny, wskaźniki charakteryzujące papiery wartościowe
Metody oceny:
2 kolokwia z treści wykładowych po 50%
Egzamin:
nie
Literatura:
David G. Luenberger. Teoria inwestycji finansowych, PWN, 2003 Kam Yu. Mathematical Economics. Prelude to the Neoclassical Model, Springer, 2019
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt WTIF_2st_W01
Zna i rozumie zasadę działania podstawowych narzędzi matematycznych stosowanych do opisu problemów z zakresu finansów
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów z zakresu materiału omawianego na wykładzie
Efekt WTIF_2st_W02
Zna i rozumie rolę modelowania matematycznego w opisie i planowaniu przedsięwzięć ekonomicznych
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów z zakresu materiału omawianego na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt WTIF_2st_U01
Potrafi używać narzędzi matematycznych do ilościowego opisu i modelowania problemów inwestowania w warunkach stabilnych i zmiennego ryzyka
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów zawierających zadania obliczeniowe z materiału omawianego na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt WTIF_2st_K01
Rozumie potrzebę ciągłego samorozwoju w zakresie matematycznego opisu instrumentów finansowych i ich roli w rozwoju przedsiębiorczości
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów zawierających zadania obliczeniowe z materiału omawianego na wykładzie