Nazwa przedmiotu:
Podstawy Elektrotechnologii
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PET
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1)Liczba godzin bezpośrednich – 48, w tym: • Wykład -30 godz. • Ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz. • Konsultacje 3 –godz. 2) Praca własna – 40 godz. • studiowanie literatury – 10 godz. • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań – 10 godz. • przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz. Razem : 88 godz. – 3 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 48, w tym: • Wykład - 30 godz. • Ćwiczenia laboratoryjna – 15 godz. • Konsultacje 3 –godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1)Liczba godzin bezpośrednich – 48, w tym: • Wykład -30 godz. • Ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz. • Konsultacje 3 –godz. 2) Praca własna – 40 godz. • studiowanie literatury – 10 godz. • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań – 10 godz. • przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz. Razem : 88 godz. – 3 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość teorii obwodów, materiałoznawstwa, elektroniki, fizyki, metrologii elektrycznej.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu elektrotechniki. Projektowanie inżynierskie – materiałowe, konstrukcyjne oraz technologiczne maszyn i urządzeń elektrycznych. Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej.
Treści kształcenia:
Wykład: Podstawy Elektrotechniki w obwodach o parametrach skupionych i rozłożonych z elementami teorii pola EM. Dwójniki pasywne: rezystory, cewki, kondensatory. Ekranowanie elektromagnetyczne. Aparatura elektrostatyczna. Izolacja elektryczna. Transformacja i przesył energii elektrycznej (Przewody elektryczne, Transformatory, Generatory i silniki, Grzanie rezystancyjne, indukcyjne i mikrofalowe, Magnesy i elektromagnesy, dławiki). Nadprzewodnictwo. Bezprzewodowa transmisja sygnałów. Przewody i aparatura łączeniowa (Styczniki i przekaźniki, styki elektryczne). Kompatybilność elektromagnetyczna. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i zasobniki energii elektrycznej. (Ogniwa paliwowe, akumulatory i baterie, Odnawialne źródła energii). Zabezpieczenia przeciążeniowe (bezpieczniki), ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa i odgromowa. Wytwarzanie plazmy i ozonu. Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej. Laboratorium: Modelowanie i projektowanie cewki, Wyznaczanie podstawowych parametrów czwórników, Badanie silnika liniowego, Techniki ekranowania, Demonstracje aparatury elektrycznej.
Metody oceny:
Ocena na podstawie kolokwium oraz sprawozdań z laboratoriów
Egzamin:
nie
Literatura:
• C. Maxfield, „Electrical Engineering: Know It All (Newnes Know It All)” Newnes (30 Sept. 2008) • Hambley i in. “Electrical Engineering:Principles and Applications, International Edition” Pearson; 6 edition (25 April 2013)
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe