Nazwa przedmiotu:
Przyrządy w kardiologii interwencyjnej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Kazimierz Pęczalski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PKAI
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 17, w tym: a) wykład - 15 godz.; b) konsultacje - 2 godz; 2) Praca własna studenta 8 godz., w tym: a) przygotowanie do kolokwium - 8 godz.; Suma: 25 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 17, w tym: a) wykład - 15 godz.; b) konsultacje - 2 godz;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki, biologii i podstaw medycyny na poziomie absolwenta I stopnia studiów kierunku inżynieria biomedyczna
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z możliwościami wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w diagnostyce i terapii medycznej na przykładzie kardiologii interwencyjnej. Specjalistyczne systemy rtg i ultrasonograficzne, systemy anatomicznego modelowania izochronicznych map propagacji pobudzenia serca, systemy ablacyjne, nowe techniki zapobiegające powstawaniu reokluzji w naczyniach wieńcowych, systemy rejestrująco monitorujące, jednorazowy sprzęt stosowany w elektrofizjologii, ablacjach, koronarografiach, PTCA, stentowaniu, oraz naczyniowych zabiegach kardiochirurgicznych.
Treści kształcenia:
Budowa i patologie układu bodźcotwórczo przewodzącego i układu naczyniowego serca. Zakres stosowania metod kardiologii interwencyjnej. Systemy elektrofizjologiczne, systemy anatomicznego modelowania izochronicznych map propagacji pobudzenia serca (np. Carto), przyrządy ablacyjne (destrukcja patologicznych struktur przewodzących serca) – ablatory RF, krioablatory, urządzenia do aplikacji chirurgicznych (na otwartym sercu), ultrasonografy wewnątrzsercowe. Elektrody diagnostyczne (o stałym kształcie i sterowane), elektrody aplikacyjne (o stałym kształcie, sterowane i z systemami miejscowego chłodzenia), systemy do wprowadzania elektrod do naczyń układu krążenia. Naczyniowe systemy RTG z specjalistycznym oprogramowaniem, systemy monitorowania parametrów życiowych, dozowniki kontrastu, systemy do przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych (PTCA), kontrapulsacyjne systemy wspomagania serca. Cewniki do koronarografii, cewniki do PTCA, stenty. Metody pokrycia stentów w celu zapobiegania rekluzji naczyń wieńcowych. Opis metody i stosowanych urządzeń. Plastyka zastawki mitralnej (komisurotomia), zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego (ASD) lub międzykomorowego (VSD), wszczepienie zastawki.
Metody oceny:
Kolokwia.
Egzamin:
nie
Literatura:
M. Stopczyk (red.) Elektrodiagnostyka medyczna. Warszawa PZWL 1984 K. Pęczalski. Wybrane metody diagnostyczne wykorzystywane w elektroterapii serca. Warszawa. Exit 2010.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PKAI_2st_W01
Zna budowę, fizjologię i patologię układu bodźcotwórczo - przewodzącego serca, parametry sygnałów elektrokardiograficznych, zasady konstrukcji systemów elektrokardiograficznych, metody oceny medycznych metod diagnostycznych.
Weryfikacja: Kolokwium

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PKAI_2st_U01
Potrafi opracować założenia techniczne systemu do rejestracji sygnału elektrokardiograficznego z uwzględnieniem specyfiki sygnału i potrzeb diagnostycznych
Weryfikacja: kolokwium

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PKAI_2st_K01
Ma świadomość interdyscyplinarności inżynierii biomedycznej i ekonomicznych uwarunkowań finansowania systemu opieki zdrowotnej
Weryfikacja: kolokwium