Nazwa przedmiotu:
Urządzenia do stabilizacji obrazu
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Roman Barczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
USO
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 5h; b) ćwiczenia - 10h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 33, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 4h; b) przygotowanie do projektu - 3h; c) opracowanie samodzielne projektu - 20h; d) studia literaturowe - 6h; Suma: 66 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 52, w tym: a) wykład - 5h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 10h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 5h; b) ćwiczenia - 10h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 33, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 4h; b) przygotowanie do projektu - 3h; c) opracowanie samodzielne projektu - 20h; d) studia literaturowe - 6h; Suma: 66 h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Znajomość metod pomiaru oraz analizy charakterystyki drgań. Podstawowa wiedza z teorii drgań. Umiejętność opracowania i doboru konstrukcji urządzeń redukujących lub zmieniających charakterystykę drgań do pożądanego poziomu.
Treści kształcenia:
Wykład: Definicje. Stabilizacja obrazu – typy rozwiązań. Rozwój historyczny metod stabilizacji obrazu. Rozwiązania stabilizacji wewnętrznej. Rozwiązania zewnętrznych modułów stabilizacji obrazu. Kinematyka drgań. Składanie ruchów harmonicznych. Siły w ruchu drgającym. Amortyzacja drgań. Przykłady. Kolokwium zaliczeniowe. Projekt: Dobór odpowiedniego sposobu tłumienia drgań przy założonym rodzaju ruchu. Pomiary rzeczywistych drgań urządzenia rejestrującego obraz w rzeczywistych warunkach. Budowa układu pomiaru jakości tłumienia. Laboratorium: Generowanie i pomiary drgań wymuszonych w zależności od rodzaju zastosowanego tłumienia, mas
Metody oceny:
Kolokwium z treści wykładowych (20%), Ocena z laboratorium (30%), Ocena z projektu (50%)
Egzamin:
nie
Literatura:
G.U.N.T. Gerätebau, Experiment instructions – TM 155, Free and forced vibration apparatus, Barsbüttel, Germany, 2011 Kapitaniak, Tomasz: " Wstęp do teorii drgań". Skrypty dla Szkół Wyższych (Politechnika Łódzka), Warszawa 1995 Zbigniew Starczewski, Drgania mechaniczne, http://simr.pw.edu.pl/var/wwwglowna/storage/.../fc7d0a4e7e980258152ac54826542ab9.pdf
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt USO_2st_W01
Zna podstawowe techniki pomiaru i analizy drgań.
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium z materiału omawianego na wykładzie, Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, Zaliczenie projektu
Efekt USO_2st_W02
Potrafi zaprojektować i wykonać układ do tłumienia drgań dla urządzeń do rejestracji obrazu.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów z materiału omawianego na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt USO_2st_U01
Potrafi zaprojektować i wykonać moduł redukujący drgania obiektu
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Efekt USO_2st_U02
Potrafi dobrać właściwą ścieżkę przetwarzania obrazów cyfrowych i zaprojektować poprawną scenę do rejestracji
Weryfikacja: -

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt USO_2st_K01
Rozumie potrzebę ciągłego samorozwoju w obszarze znajomości nowych rozwiązań technicznych oraz doszkalania się w zakresie ciągle rozwijających się systemów mechatronicznych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu i ćwiczeń laboratoryjnych