Nazwa przedmiotu:
Programowanie w środowisku graficznym
Koordynator przedmiotu:
Mgr inż. Paweł Aszklar, Dr inż. Michał Okulewicz, Mgr inż. Piotr Pełka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-0243
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Programowanie 1 – strukturalne Programowanie 2 – obiektowe Programowanie 3 – zaawansowane
Limit liczby studentów:
Laboratoria (ćwiczenia komputerowe) – 15 os. / grupa
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z technologiami tworzenia aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika systemów MS Windows. Po ukończeniu kursu studenci powinni: - posiadać wiedzę na temat ogólnego schematu działania aplikacji wykorzystujących okienkowy interfejs użytkownika, - potrafić posłużyć się natywnym API systemu Microsoft Windows w celu utworzenia prostych aplikacji okienkowych, - potrafić posłużyć się biblioteką Windows Forms platformy .NET w celu utworzenia prostych aplikacji okienkowych dla systemu MS Windows, - potrafić posłużyć się biblioteką Windows Presentation Foundation platformy .NET w celu utworzenia prostych aplikacji okienkowych dla systemu MS Windows.
Treści kształcenia:
Wykład: Windows API. Okna, komunikaty, czas, błędy. Struktury, mysz, klawiatura, wersje. GDI. Zasoby, okna dialogowe, kontrolki, skrolowanie. Windows Forms: aplikacja, ustawienie, formularze, zdarzenia, okna dialogowe. GDI+. Kontenery, kontrolki, skrolowanie. Własne kontrolki, zasoby. HTML5 i CSS3, podstawy składni, elementy semantyczne, model pudełkowy, układy responsywne. Windows Presentation Foundation: XAML, kontrolki, kontenery, architektura, zasoby, wiązanie danych, style, szablony, właściwości, komendy, grafika, animacje, wzorzec projektowy MVVM. Aplikacje wielojęzyczne, zasady tworzenia dobrego GUI. Laboratorium: Windows API i GDI. Windows Forms i GDI+. HTML i CSS. Windows Presentation Foundation. Projektowanie interfejsu/doświadczenia użytkownika. Zadanie przekrojowe.
Metody oceny:
W semestrze odbędzie się 8 laboratoriów punktowanych po 12 punktów oraz jedne warsztaty z projektowania projektowana UI/UX za 4 punkty. Warunkiem uzyskania punktów z każdych zajęć jest dostarczenie rozwiązania prowadzącemu zajęcia. W przypadku niespełnienia tego wymogu za dane zadanie przyznane zostanie 0 punktów. Rozwiązania zostaną porównane za pomocą systemu anty-plagiatowego. W przypadku wykrycia znacznych podobieństw pomiędzy rozwiązaniami ich autorzy za zadanie otrzymają 0 punktów. Dwukrotne przewinienie powoduje niezaliczenie przedmiotu. Przewidywana jest jedna poprawa za 12 punktów, której wynik zastępuje najniższy rezultat z laboratoriów (nie wliczając warsztatów). Zadania laboratoryjne podzielone są na dwie części: Windows API, Windows Forms; oraz HTML&CSS, WPF. W celu uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie po 24 punkty z każdej części oraz minimum 50 punktów z całego przedmiotu. Skala ocen: 50-59: 3.0; 60-69: 3.5; 70-79: 4.0; 80-89: 4.5; 90-100: 5.0.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ch. Petzold, Programowanie Windows, 5. Ed. 2. J. Richter, Ch. Nassere, Windows via C/C++, 5. Ed. 3. Ch. Petzold, Programowanie Microsoft Windows w języku C#. 4. Ch. Sells, Windows Forms 2.0 Programming in C#. 5. A. Nathan, WPF 4.5. Księga eksperta. 6. J. Matulewski MVVM i XAML w Visual Studio 2015.
Witryna www przedmiotu:
e.mini.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma wiedzę ogólną oraz zna podstawowe techniki z zakresu tworzenia okienkowych graficznych interfejsów użytkownika na potrzeby komunikacji człowiek-komputer
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych dla systemów MS Windows
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W03
Ma uporządkowaną, podbudowaną wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych i systemów operacyjnych
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W04
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu wykorzystania funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Ma umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym MS Windows na poziomie API
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Ma umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer i projektowania prostych systemów informatycznych
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19, K_U23
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U30
Powiązane charakterystyki obszarowe: