Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa inżynierska
Koordynator przedmiotu:
Opiekun pracy dyplomowej (promotor)
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem procesu dyplomowania jest pogłębienie znajomości wiedzy teoretycznej, związanej z wybranym tematem pracy, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym zespołowego wykonanie aplikacji, oraz spełnienie wymagań stawianych pracom inżynierskim. Po zakończeniu studenci powinni: - posiadać poszerzoną wiedzę w obszarze zagadnień związanych z tematem pracy, - potrafić szukać przydatnych źródeł informacji, metod i technik oraz właściwie je wykorzystać, - potrafić stworzyć harmonogram pracy i zgodnie z nim pracować, - umieć napisać i przetestować stworzoną przez siebie aplikację, - utrwalić zasady przemysłowego tworzenia aplikacji poprzez pracę zespołową, - potrafić właściwie redagować treść opracowania (części pisemnej pracy), - przestrzegać zasad etyki przy realizacji pracy.
Treści kształcenia:
Lista propozycji tematów prac dyplomowych inżynierskich na dany rok akademicki jest zatwierdzana przez Komisję Programową kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne. Praca dyplomowa składa się z dwóch części: przygotowywanego w ramach 2-3-osobowego zespołu projektu dyplomowego oraz przygotowanej przez zespół części pisemnej. Projekt inżynierski: projektowanie, implementacja i testowanie. Doskonalenie umiejętności tworzenia oprogramowania w niedużym zespole (2 – 3 osoby). Utrwalenie zasad przemysłowego tworzenia aplikacji/programu/systemu. Część pisemna pracy inżynierskiej: przygotowanie opracowania. Opisanie wykonanej pracy, wykorzystanie dokumentacji przygotowanej w ramach przedmiotu Projekt zespołowy. Istotne jest wyraźne zaznaczenie podziału pracy, tzn. wyspecyfikowanie obszarów, za które odpowiedzialni byli poszczególni wykonawcy w ramach wspólnie zrealizowanej pracy. Przygotowanie i redakcja części: dokumentacja techniczna, dokumentacja użytkowa, wyniki testów, kody źródłowe wraz z komentarzami. Przygotowana dokumentacja, kody źródłowe, skompilowana wersja programu dołączone są na płycie CD łącznie z pisemną częścią pracy i stanowią integralną część pracy inżynierskiej. Zespół złożony z n studentów dostarcza do dziekanatu n+2 kopie części pisemnej pracy oraz n+2 egzemplarze płyt CD z opisaną wyżej zawartością.
Metody oceny:
Promotor pracy wystawia wspólną ocenę pracy dyplomowej oraz oceny indywidualne członków zespołu, uzasadniając ewentualne rozbieżności pomiędzy oceną wspólną a ocenami indywidualnymi oraz pomiędzy ocenami indywidualnymi przyznanymi poszczególnym członkom zespołu. Na podstawie obu ocen promotor wystawia ostateczną ocenę indywidualną dla każdego członka zespołu. Recenzent dokonuje oceny całościowej projektu tj. przyznaje jednakową (wspólną) ocenę dla każdego z członków zespołu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Informacje dla dyplomantów i promotorów na stronie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. 2. Uchwała Rady Wydziału MiNI nr 142/VI/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka oraz Informatyka i Systemy Informacyjne w języku polskim i w języku angielskim. 3. Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: §29, §30, §31 i §32. 4. Poradnik pisania pracy dyplomowej. Materiał Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, pod red. M. Ziółkowskiej. Samorząd Studentów PW, Warszawa 2009, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1524. 5. Wyszukiwanie literatury – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wyszukiwanie-literatury/. 6. Przypisy i bibliografia – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/przypisy-i-bibliografia/. 7. Zarządzenie nr 43/2016 Rektora PW z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 8. Zarządzenie nr 57/2016 Rektora PW z dnia 15.12.2016 zmieniające zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 9. Archiwum prac dyplomowych: https://apd.usos.pw.edu.pl/. 10. Literatura i źródła danych dobrane indywidualnie przez promotora zależnie od tematyki wykonywanej pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11, K_W12, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W03
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą tematu realizowanej pracy dyplomowej
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W04
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Ma umiejętność formułowania specyfikacji prostych systemów informatycznych i projektowania prostych systemów informatycznych
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14, K_U23, K_U28, K_U29, K_U01, K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U19, K_U30
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U27
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U05
Potrafi przygotować w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U06
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U07
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Jest przygotowany do realizacji projektów zespołowych o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym oraz do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05, K_K06, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: