Nazwa przedmiotu:
Inżynieria systemów informatycznych
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-DS000-ISP-0232
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 48h; w tym a) obecność na wykładach – 30h b) obecność na ćwiczeniach – 15h c) konsultacje – 3h 2. praca własna studenta – 55h; w tym a) zapoznanie się z literaturą – 10h b) przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych – 15h c) przygotowanie do testów, rozwiązanie samodzielne zadań – 10h d) napisanie projektu – 20 h Razem 103 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h 2. obecność na ćwiczeniach –15h 3. konsultacje – 3 h Razem 48h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. napisanie projektu – 20 h Razem 20h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Architektura systemów informatycznych, Projekt indywidualny, Systemy operacyjne w inżynierii danych
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad i technik inżynierii oprogramowania oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych modeli systemów informatycznych.
Treści kształcenia:
Wykład: Pojęcia wstępne: programowanie jako proces inżynieryjny, podstawowe potrzeby prowadzące do konieczności wykorzystania inżynierii oprogramowania, wprowadzenie pojęcia pracy grupowej i skalowalności projektu Pojęcia podstawowe obiektowego programowania: klasy, metody, dziedziczenie, polimorfizm, przeciążanie, uogólnianie, uszczegóławianie, przykłady prostych schematów UML Pojęcia zaawansowane obiektowego programowania: meta-klasy, wątki, niuanse schematów UML Modele rozwoju oprogramowania: kaskadowy, spiralny, piramida, XP, Open-Source. Wymagania stawiane przed twórcą oprogramowania. Wymagania stawiane przed produktem końcowym. Omówienie faz rozwoju projektu: planowanie, analiza (szacowanie złożoności oprogramowania), projektowanie (przygotowywanie pewnych dokumentów specyfikacji), implementowanie (wybór języka, zagadnienia dodatkowe), dokumentowanie (tworzenie dokumentacji), testowanie (automatyka i pomocne metody), instalowanie (przygotowanie pakietów dla klienta), konserwacja (przygotowywanie aplikacji do zmian i poprawek). Zagadnienia pracy grupowej: obieg dokumentów, standaryzacja procesu wytwórczego, motywowanie pracowników. Ćwiczenia: Ćwiczenia obejmują dyskusje związane z modelowaniem w UML. Szacowanie pracochłonności zadania, planowania przedsięwzięcia informatycznego.
Metody oceny:
W czasie semestru odbywa się 14 godzinnych ćwiczeń obejmujących tworzenie modeli UML oraz modelowanie większych systemów. Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium. Dodatkowo grupy studentów po cztery osoby przygotowują projekt zadanego systemu informatycznego. Końcowa ocena składa się w 50% z oceny z testu i 50% z oceny z wykonanej dokumentacji projektowej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. I. Sommerville Inżynieria Oprogramowania, 2003 2. G. Booch. Object-oriented analysis and design with applications., 1994. 3. F. P. Brooks. Mityczny osobomiesiąc. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2000. 4. S. D. Conte, H. E. Dunsmore, V. Y. Shen. Software Engineering Metrics and Models. 1986. 5. R. Dumnicki, A. Kasprzyk, M. Kozłowski. Analiza i projektowanie obiektowe. Helion, 1998. 6. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Design Patterns: Ele-ments of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994. 7. J. Górski. Inżynieria Oprogramowania w projekcie informatycznym. Mikom, 1999. 8. C. S. Horstmann. Mastering object-oriented design in C++. John Wiley, 1995. 9. Jaszkiewicz. Inżynieria oprogramowania. Helion, 1997. 10. W. C. Lim. Managing software reuse. Prentice-Hall, 1999. 11. J. Martin, J. J. Odell. Podstawy Metod Obiektowych. WNT, 1997. 12. R. J. Muller. Bazy Danych język UML w modelowaniu danych. Mikom, 2000. 13. J. Robertson, S. Robertson. Pełna analiza systemowa. WNT, 1999. 14. J. Rumbaugh, M. Blaha, W. Premerlani, W. Lorensen. Object-Oriented Modelling and Design. 1991. 15. K. Subieta. Obiektowość w projektowaniu i bazach danych. Aka-dem. Oficyna Wyd. PLJ, 1998.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna język UML i sposoby stosowania go w praktyce.
Weryfikacja: Test pisemny na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W14, DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W02
Zna modele rozwoju oprogramowania, w tym modelu kaskadowego, spiralnego, odkrywczego wraz z poszczególnymi fazami oraz niekonwencjonalne metody wytwarzania oprogramowania: open-source, scrum, itd.
Weryfikacja: Test pisemny na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W03
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środowisk wytwórczych, pracy w zespole oraz narzędzi do pracy zespołowej
Weryfikacja: Test pisemny na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi stworzyć model systemu w języku UML obejmujący wymagania użytkownika oraz projekt rozwiązania
Weryfikacja: Test pisemny na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U10, DS_U12, DS_U21, DS_U23, DS_U26, DS_U27
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK, I.P6S_UO
Charakterystyka U02
Potrafi zaprojektować prosty system informatyczny
Weryfikacja: Projekt oceniony na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U21, DS_U23, DS_U26, DS_U27, DS_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK, I.P6S_UO
Charakterystyka U03
Potrafi zastosować wybraną metodę oszacowania pracochłonności zadania
Weryfikacja: Test pisemny na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U21, DS_U23
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK, I.P6S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie zagadnienia związane z pracą grupową
Weryfikacja: Projekt oceniony na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02, DS_K03, DS_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka K02
Rozumie zasady negocjowania z klientem oraz prowadzenia wywiadu związanego z określeniem wymagań użytkownika
Weryfikacja: Projekt oceniony na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO
Charakterystyka K03
Zna zagadnienia związane z jakością produktów informatycznych oraz konsekwencje szybkiego rozwoju nowych technologii w informatyce.
Weryfikacja: Projekt oceniony na końcu zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K01, DS_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO