Nazwa przedmiotu:
Algebra liniowa w analizie danych
Koordynator przedmiotu:
Dr Barbara Roszkowska-Lech
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-NOWY
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Algebra liniowa z geometrią
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów umiejętności i kompetencji pozwalających stosować narzędzia algebry liniowej w analizie danych.
Treści kształcenia:
- macierze i operacje na nich - kodowanie informacji-kody liniowe - ortogonalność w przestrzeniach liniowych, rzuty ortogonalne, macierze ortogo-nalne - zagadnienie własne i zastosowania - faktoryzacje macierzy: QR, LU, diagonalizacja, rozkład wg wartości osobliwych - dodatnia/nieujemna określoność macierzy i zastosowanie takich macierzy
Metody oceny:
Podstawą do zaliczenia ćwiczeń są wyniki dwóch 45 minutowych kolokwiów (max 16 punktów każde) i aktywność na zajęciach (max 8 punktów) = 40 punktów max. Zaliczenie ćwiczeń: min 20 punktów. Na kolokwium oprócz zadań zagadnienia teoretyczne z wykładu. Końcowa ocena ustalana jest po uwzględnieniu wyników z ćwiczeń 60% i laboratorium 40 % Kolokwium poprawkowe w sesji
Egzamin:
nie
Literatura:
1. T. Świrszcz, Algebra liniowa z geometrią analityczną, OWPW, Warszawa, 1996 2. J. Klukowski, Algebra w zadaniach, OWPW, Warszawa,1999. 3. B. Gleichgewicht, Algebra, GiS, Wrocław, 2002 4. A.I.Kostrikin, Zbiór zadań z algebry, PWNT, Warszawa, 1995
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma podstawową wiedzę z matematyki, obejmującą algebrę liniową.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W02
Ma wiedzę ogólną w zakresie metod i algorytmów stosowanych w algebrze liniowej
Weryfikacja: egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę z algebry liniowej do modelowania procesów liniowych z wykorzystaniem układów równań liniowych
Weryfikacja: ocena punktowa aktywności na zajęciach, kolokwium, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U02
Potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, opisywać zbiory rozwiązań
Weryfikacja: ocena punktowa aktywności na zajęciach, kolokwium, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U03
Potrafi znajdować bazy przestrzeni wektorowych oraz współrzędne wektorów w zadanych bazach
Weryfikacja: ocena punktowa aktywności na zajęciach, kolokwium, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U04
Potrafi znajdować macierze przekształceń liniowych oraz ich postać kanoniczną
Weryfikacja: ocena punktowa aktywności na zajęciach, kolokwium, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować indywidualnie, formułować pytania dotyczące przerabianego materiału i dyskutować w grupie nad poprawnością rozwiązań
Weryfikacja: ocena punktowa aktywności na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02, DS_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, I.P6S_KO