Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa inżynierska
Koordynator przedmiotu:
Opiekun pracy dyplomowej
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. konsultacje z promotorem pracy inżynierskiej – 25 h Razem 25 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. napisanie aplikacji w ramach projektu dyplomowego, uruchomienie, testowanie (poza laboratorium) – 100 h 2. przygotowanie części pisemnej pracy dyplomowej – 80 h Razem 180 h, co odpowiada 7 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem procesu dyplomowania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej, związanej z wybranym tematem pracy, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym zespołowego wykonanie aplikacji, oraz spełnienie wymagań stawianych pracom inżynierskim. Po zakończeniu studenci powinni: - posiadać poszerzoną wiedzę w obszarze zagadnień związanych z tematem pracy, - potrafić szukać przydatnych źródeł informacji, metod i technik oraz właściwie je wykorzystać, - potrafić stworzyć harmonogram pracy i zgodnie z nim pracować, - umieć napisać i przetestować stworzoną przez siebie aplikację, - utrwalić zasady przemysłowego tworzenia aplikacji poprzez pracę zespołową, - potrafić właściwie redagować treść opracowania (części pisemnej pracy), - przestrzegać zasad etyki przy realizacji pracy.
Treści kształcenia:
ista propozycji tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2021/22 zostanie zatwierdzona przez Komisję Programową kierunku Inżynieria i Analiza Danych w maju 2021 roku. Praca dyplomowa składa się z dwóch części: przygotowywanego w ramach 2-3-osobowego zespołu projektu dyplomowego oraz przygotowanej przez zespół części pisemnej.
Metody oceny:
Promotor pracy wystawia wspólną ocenę pracy dyplomowej oraz oceny indywidualne członków zespołu, uzasadniając ewentualne rozbieżności pomiędzy oceną wspólną a ocenami indywidualnymi oraz pomiędzy ocenami indywidualnymi przyznanymi poszczególnym członkom zespołu. Na podstawie obu ocen promotor wystawia ostateczną ocenę indywidualną dla każdego członka zespołu. Recenzent dokonuje oceny całościowej projektu tj. przyznaje jednakową (wspólną) ocenę dla każdego z członków zespołu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Szczegółowe zasady prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunkach Informatyka i Computer Science, Uchwała Rady Wydziału MiNI nr 17/III/2008 z dnia 3.04.2008. 2. Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: §20, §21 i §22. 3. Poradnik pisania pracy dyplomowej. Materiał Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, pod red. M. Ziółkowskiej. Samorząd Studentów PW, Warszawa 2009, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1524. 4. Wyszukiwanie literatury – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wyszukiwanie-literatury/. 5. Przypisy i bibliografia – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/przypisy-i-bibliografia/. 6. Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych: http://www5.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html. 7. Zarządzenie nr 43/2016 Rektora PW z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 8. Zarządzenie nr 57/2016 Rektora PW z dnia 15.12.2016 zmieniające zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 9. Archiwum prac dyplomowych: https://apd.usos.pw.edu.pl/. 10. Literatura i źródła danych dobrane indywidualnie przez promotora zależnie od tematyki wykonywanej pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych.
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej.
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W11, DS_W12, DS_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W03
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą tematu realizowanej pracy dyplomowej
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W04
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U02
Ma umiejętność formułowania specyfikacji prostych systemów informatycznych i projektowania prostych systemów informatycznych
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U01, DS_U13, DS_U23, DS_U28, DS_U29
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UU
Charakterystyka U03
Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł infor-macji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U29
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U04
Potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł infor-macji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U27
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U05
Potrafi przygotować w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO
Charakterystyka K02
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe)
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka K03
Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości
Weryfikacja: weryfikacja projektu przez promotora, sprawdzenie części pisemnej, ocena źródeł informacji wykorzystywanych w pracy dyplomowej, ocena terminowości i samodzielności przygotowywanych fragmentów pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR