Nazwa przedmiotu:
Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, Dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, Mgr inż. Piotr Pełka, Mgr inż. Paweł Sobótka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INCAD-MSP-0114
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 90 h; w tym a. obecność na wykładach – 30 h b. obecność na ćwiczeniach – 30 h c. obecność na laboratoriach – 30 h 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 50 h 3. zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do ćwiczeń – 10 h 4. konsultacje – 5 h 5. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 25 h Razem nakład pracy studenta 180 h = 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30 h 2. obecność na ćwiczeniach – 30 h 3. obecność na laboratoriach – 30 h 4. konsultacje – 5 h Razem: 95 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na ćwiczeniach – 30 h 2. obecność na laboratoriach – 30 h 3. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 50 h Razem: 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Algebra liniowa z geometrią, Analiza matematyczna, Znajomość podstawowych algorytmów i metod modelowania geometrycznego i grafiki komputerowej
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami projektowania systemów CAM, przeznaczonych do generowania trajektorii ruchu urządzeń sterowanych numerycznie, w szczególności z zaawansowanymi algorytmami modelowania ruchu brył sztywnych i prostych łańcuchów kinematycznych. W ramach przedmiotu studenci poznają metody i algorytmy projektowania i eksploatacji geometrycznych baz danych dla systemów opisu ruchu w przestrzeniach konfiguracji.
Treści kształcenia:
Model lokalny styku narzędzia i przedmiotu. Model 3C i 5C programowania frezarek sterowanych numerycznie. Projektowanie trajektorii we współrzędnych bryły sztywnej. Obliczanie trajektorii we współrzędnych wewnętrznych. Postprocesory. Programowanie robotów. Programowanie nadążne (follow-up). Algorytmy szukania drogi.
Metody oceny:
Laboratorium – zaliczenie na podstawie punktów przyznawanych za oddawane projekty programistyczne, implementowane na zajęciach i w domu. Ćwiczenia – zaliczenie na postawie punktów za kolokwia, prace domowe i aktywność. Zaliczenie laboratorium i ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Ocena końcowa jest wystawiana na postawie wyniku z egzaminu oraz wyników z laboratorium i ćwiczeń.
Egzamin:
tak
Literatura:
Materiały wykładowe K. Marciniak, Modelowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna zaawansowane algorytmy i struktury danych do projektowania geometrycznych baz danych dla przestrzeni konfiguracji łańcuchów brył sztywnych
Weryfikacja: egzamin, zaliczenie ćwiczeń (kolokwia, ocena zadań domowych, aktywność), ocena projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W02, I2CC_W02, I2CC_W03, I2CC_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posiada umiejętność selekcji i krytycznej interpretacji oraz praktycznego wykorzystania informacji technicznej do tworzenia generatorów i algorytmów weryfikacji programów NC
Weryfikacja: egzamin, zaliczenie ćwiczeń (kolokwia, ocena zadań domowych, aktywność), ocena projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U02, I2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi przeanalizować wymagania w przedsięwzięciach związanych projektowaniem geometrycznych baz danych CAM
Weryfikacja: egzamin, zaliczenie ćwiczeń (kolokwia, ocena zadań domowych, aktywność), ocena projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi zaprojektować i zaimplementować efektywne algorytmy szukania drogi w przestrzeni konfiguracji
Weryfikacja: egzamin, zaliczenie ćwiczeń (kolokwia, ocena zadań domowych, aktywność), ocena projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2CC_U03, I2CC_U07, I2_U02, I2_U03, I2_U04, I2_U11, I2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić eksperyment badawczy oraz w czytelny sposób zaprezentować jego wyniki
Weryfikacja: egzamin, ocena i dyskusja projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U07, I2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U05
Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację w zakresie zagadnień programowania urządzeń sterowanych numerycznie
Weryfikacja: egzamin, zaliczenie ćwiczeń (kolokwia, ocena zadań domowych, aktywność), ocena projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści
Weryfikacja: egzamin, ocena i dyskusja projektów wykonanych w ramach laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: