Nazwa przedmiotu:
Projektowanie systemów CAD/CAM
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Paweł Kotowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INCAD-MSP-0125
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe - 30 godz. w tym a. obecność na zajęciach projektowych– godz. 30 2. przygotowanie do zajęć –60 godz., w tym a. implementacja aplikacji: jej zaprojektowanie, zaimplementowanie, uruchomienie, przetestowanie (poza laboratorium) – 50 godz. b. zapoznanie się z literaturą – 10 godz. Razem nakład pracy studenta 90 godz. = 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na zajęciach projektowych– 30 godz. Razem 30 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na zajęciach projektowych– 30 godz. 2. Implementacja aplikacji: jej zaprojektowanie, zaimplementowanie, uruchomienie, przetestowanie (poza laboratorium) – 50 godz. Razem 80 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych algorytmów i metod modelowania geometrycznego i grafiki komputerowej
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy a także zdobycie praktycznych umiejętności przy projektowaniu złożonych systemów CAD/CAM oraz poznanie metod i algorytmów stosowanych przy projektowaniu systemów CAD/CAM.
Treści kształcenia:
Zdefiniowanie wymagań, projekt i implementacja wybranego modułu CAD/CAM. Wykorzystanie bibliotek geometrycznych i graficznych: ACIS, OpenCascade, OpenGL, DirectX
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie zrealizowanego projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Dokumentacje systemów CAD/CAM
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie, stosowane do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu projektowania i wykorzystania systemów CAD/CAM
Weryfikacja: ocena jakości merytorycznej oraz technologicznej wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2CC_W02, I2CC_W04, I2CC_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi projektować wydajne algorytmy oraz ocenić przydatność rutynowych narzędzi i metod informatycznych do projektowania systemów CAD/CAM
Weryfikacja: ocena jakości merytorycznej oraz technologicznej wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją złożone moduły systemów CAD/CAM/CAE, używając właściwych metod i narzędzi
Weryfikacja: ocena jakości merytorycznej oraz technologicznej wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2CC_U06, I2CC_U07, I2CC_U08, I2CC_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz zarządzać swoim czasem i dotrzymywać terminów
Weryfikacja: ocena jakości merytorycznej oraz technologicznej wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej
Weryfikacja: ocena jakości merytorycznej oraz technologicznej wykonanego projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: