Nazwa przedmiotu:
Przedmiot obieralny 4
Koordynator przedmiotu:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
.
Treści kształcenia:
Przedmioty obieralne dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów informatyki. Pozwalają na rozszerzenie i uszczegółowienie dotychczas zdobytej przez studentów wiedzy i umiejętności z wybranej tematyki. Student jest zobowiązany wybrać jeden przedmiot z listy przedmiotów obieralnych, zatwierdzony jako przedmiot kierunkowy dla danego etapu studiów na dany rok akademicki przez Komisję Programową kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne.
Metody oceny:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły w opisach oferowanych przedmiotów..
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Konkretne odniesienia do obszarów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nabyte i egzekwowane w trakcie trwania przedmiotu, są uzależnione od tematyki danych zajęć.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie wybranego przedmiotu
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W01, I2_W02, I2SI_W02, I2SI_W03, I2SI_W04, I2SI_W05, I2SI_W06, I2SI_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych i złożonych zadań informatycznych z zakresu wybranego przedmiotu
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W02, I2SI_W02, I2SI_W03, I2SI_W04, I2SI_W05, I2SI_W06, I2SI_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Ma umiejętność formułowania wydajnych algorytmów z zakresu wybranego przedmiotu, używając właściwych metod i narzędzi
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_U05, I2SI_U06, I2SI_U07, I2SI_U08, I2SI_U09, I2_U01, I2_U02, I2_U03, I2_U04, I2_U05, I2SI_U01, I2SI_U02, I2SI_U03, I2SI_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U06, I2_U07, I2_U08, I2_U09, I2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: