Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe 2
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INMSI-MSP-0019
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Techniki prezentacji
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem jest opieka nad prawidłowym przebiegiem realizacji pracy dyplomowej przez studentów. Studenci muszą: - wykazać się wiedzą w zakresie podstawowego kanonu informatyki, - przedstawić analizę literaturową swojego tematu pracy dyplomowej, - wybrać i uzasadnić wybór właściwych narzędzi (również programistycznych) potrzebnych do realizacji zadania, - w przypadku pracy dwuosobowej dokonać właściwego podziału zadań, - napisać i przetestować program (jeśli zakres pracy to obejmuje), - przygotować prezentacje pokazujące postęp prac nad realizacją pracy dyplomowej.
Treści kształcenia:
Studenci indywidualnie przygotowują referaty z zakresu podstawowych pojęć i tematów informatycznych. Referują również stan zaawansowania prac dyplomowych (magisterskich). W każdym z semestrów studenci wygłaszają co najmniej dwa referaty dotyczące postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej magisterskiej. Każdy referat jest wsparty prezentacją przygotowaną np. przy pomocy Power Pointa.
Metody oceny:
Poszczególne prezentacje są oceniane zarówno pod względem merytorycznym jak i z punktu widzenia samej prezentacji, jej wsparcia technicznego itp. Część referatów (sem.3) musi być wygłoszona w języku obcym (angielskim).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. T. Hindle, Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie 2000 2. A. Jay, R. Jay, Skuteczna prezentacja, Zysk i S-ka Poznań 2001 3. E. Brzezińska, Komunikacja społeczna, Uniw. Łódzki, Łódź 1997 4. http://www.mini.pw.edu.pl/~macukow/pl/dydaktyka.html
Witryna www przedmiotu:
e.mini.pw.edu.pl
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma wiedzę z matematyki i informatyki w zakresie istotnych jej działów
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W01, I2_W02, I2SI_W04, I2SI_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do właściwego określenia zadań w realizowanej pracy dyplomowej
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U06, I2_U02, I2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę praktyczną do właściwego określenia zadań i ich realizacji w pracy dyplomowej
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U03, I2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi przygotować i zaprezentować wyniki swoich prac
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U05
Potrafi określić kierunki dalszego działania w tym uczenia się
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu i stanu pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U06
Potrafi skutecznie posługiwać się językiem angielskim w różnych obszarach tematycznych oraz komunikować się w zakresie zagadnień zawodowych
Weryfikacja: ocena referatów i przeprowadzanej dyskusji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość roli i zadań absolwenta uczelni technicznej
Weryfikacja: ocena zawartości teoretycznej referatu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K01, I2_K02, I2_K03, I2_K05, I2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: