Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INMSI-MSP-0010
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Inżynieria oprogramowania
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych. Po ukończeniu kursu studenci powinni: - posiadać wiedzę o podstawowych zasadach zarządzania projektami, - rozumieć rolę kierownika projektu w zarządzaniu projektem, - znać kluczowe zalecenia metodyk bazujących na standardach Project Management Body of Knowledge oraz PRINCE2, - znać kluczowe zalecenia standardów ukierunkowanych na projekty informatyczne na przykładzie Rational Unified Process oraz Scrum, - umieć zastosować kluczowe zalecenia omawianych standardów w realizacji projektów informatycznych.
Treści kształcenia:
Definicja projektu. Projekty informatyczne. Interesariusze. Przygotowanie projektu i karta projektu. Znaczenie definicji zakresu. Dekompozycja zakresu projektu. Przygotowanie harmonogramu i zalecane techniki. Kontrola postępu i budżetu prac. Zarządzanie ryzykiem i komunikacją. Aspekty etyczne pracy kierownika projektu. Zarządzanie zakupami. Konkurencja dostawców i selekcja ofert. Negocjacje i sprzedaż przedsięwzięć IT: klient zewnętrzny i klient wewnętrzny. Utrzymanie systemów: ITIL. Przegląd metodyk w praktyce: PMBOK, PRINCE2, ITIL, IBM RUP, Scrum. Wady i zalety, zakres zastosowania. Pojęcie dojrzałości organizacji na przykładzie standardów CMMI.
Metody oceny:
Ocena końcowa uwzględnia wyniki kolokwium i zajęć projektowych (35% kolokwium, 65% projekt). Kolokwium dotyczy zagadnień omawianych na wykładzie. Projekt: ocena na podstawie punktów zdobywanych w trakcie zajęć (za zrealizowane zadania projektowe i niezapowiedziane sprawdziany z bieżących tematów). Ocena ustalana jest na podstawie sumarycznej liczby punktów w następujący sposób: - 91%-100% – bardzo dobra (5,0), - 81%-90% – ponad dobra (4,5), - 71%-80% – dobra (4,0), - 61%-70% – dość dobra (3,5), - 51%-60% – dostateczna (3,0), - 0-50% – niedostateczna (2,0).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide), 5th edition, Project Management Institute, 2013. 2. Managing Successful Projects with PRINCE2 Manual, Stationery Office, 2009. 3. K. Schwaber, Jeff Sutherland, Scrum Guide, http://www.scrumguides.org/ 4. M. B. Chrissis, M. Konrad, S. Shrum, CMMI for Development®: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2007. 5. CMMI Product Team, CMMI® for Development, Version 1.3, CMMI-DEV, V1.3, Software Engineering Institute, November 2010, http://cmmiinstitute.com/resources/cmmi-development-version-13 6. A. Shuja, J. Krebs, IBM Rational Unified Process Reference and Certification Guide. Solution Designer, IBM Press, 2008.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna zasady postępowania, którym powinien kierować się kierownik projektu i rolę udziałowców projektu w realizacji projektu
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK
Charakterystyka W02
Zna kluczowe zalecenia metodyk zarządzania projektami bazujące na Project Management Body of Knowledge, RUP, Scrum, PRINCE2
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK, P7U_W, I.P7S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi świadomie uczestniczyć w inicjacji, planowaniu, realizacji i zamykaniu projektu oraz kierować zadaniami projektowymi. Rozumie rolę kluczowych dokumentów tworzonych w poszczególnych fazach projektu
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U11, I2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi stosować w praktyce techniki zarządzania projektami informatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technik opisanych w zaleceniach PMI, PRINCE2, RUP oraz Scrum
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi zdefiniować fazy realizacji oraz praktycznie przeprowadzić złożone przedsięwzięcie informatyczne, wykorzystując zalecenia najlepszych metodyk i standardów
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość odpowiedzialności uczestników projektu, w tym kierownika projektu za realizację projektu informatycznego
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej przez uczestnika i kierownika projektu
Weryfikacja: ocena kolokwium, ocena sprawdzianów i wykonywanych zadań (w tym studium przypadku)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: