Nazwa przedmiotu:
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni, dr Tomasz Jaroszyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_SOPUE
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
75 godzin, w tym: udział w wykładach 30 godz., przygotowanie do zajęć 15 godz., zapoznanie się ze wskazaną literaturą 30 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 pkt. ETCS (30 godz. - udział w wykładach)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza dotycząca Unii Europejskiej
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw organizacji i funkcjonowania systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej, przede wszystkim w wymiarze sądowym. Przedstawienie struktury i zakresu kompetencji sądów unijnych oraz głównych rodzajów postępowań prowadzonych przed nimi ma pogłębić ogólną wiedzę o prawie Unii Europejskiej, w szczególności na temat środków prawnych przysługujących obywatelom państw członkowskich UE.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie – przypomnienie. Prawo UE jako autonomiczny porządek prawne, źródła prawa UE, zasady ogólne prawa UE; 2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – skład, organizacja, kompetencje i sposób działania 3. Polskie sądy jako sądy unijne 4. Postępowanie prejudycjalne – zakres, wniosek o wydanie orzeczenia, przebieg postępowania. 5. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym – rodzaje, zakres, przebieg postępowania 6. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawnego UE – zakres, przebieg postępowania, skutki. 7. Skarga na bezczynność – zakres, uprawnione podmioty. 8. Skarga odszkodowawcza – zakres, uprawnione podmioty.
Metody oceny:
Efekty uczenia są sprawdzane na podstawie zaliczenia pisemnego kolokwium końcowego składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Kolokwium obejmuje całość zagadnień omówionych podczas wykładów i opisanych w materiałach wskazanych przez wykładowcę. Kolokwium oceniane jest wg następującej skali: 0-10 pkt – ocena niedostateczna 11-14 pkt – ocena dostateczna 15-17 pkt – ocena dobra 18-20 pkt – ocena bardzo dobra
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Władysław Czapliński, "Znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozwoju prawa europejskiego", Warszawa 2021; darmowy e-book https://scholar.com.pl/pl/bezplatne-ebooki/4251-znaczenie-orzecznictwa-trybunalu-sprawiedliwoscii-unii-europejskiejbrw-procesie-rozwoju-prawa-europejskiego.html 2. Klaus-Dieter Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, 2017
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię w zakresie prawa unijnego i systemu ochrony prawnej w UE.
Weryfikacja: Sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Ma wiedzę w zakresie struktury i kompetencji unijnych organów sądowych.
Weryfikacja: Sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Ma wiedzę na temat postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Weryfikacja: Sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK
Charakterystyka W_04
Ma wiedzę na temat podstawowych rodzajów skarg kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Weryfikacja: Sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_05
Ma wiedzę na temat relacji: sąd krajowy - sąd unijny, w kontekście procedury orzeczenia wstępnego (pytania prejudycjalnego).
Weryfikacja: Sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_06
Ma wiedzę w zakresie pozasądowego systemu ochrony prawnej w UE.
Weryfikacja: Sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu systemu ochrony prawnej Unii Europejskiej
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_02
Potrafi wyszukiwać w zbiorach źródeł prawa unijnego (aktów prawnych i orzeczeń sądów unijnych) dokumentów potrzebnych do prawnej oceny danego stanu faktycznego.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_03
Potrafi posługiwać się źródłami prawa unijnego oraz orzecznictwem sądów unijnych.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U04, K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK
Charakterystyka U_04
Potrafi, jeśli miałby taką potrzebę, skorzystać z instytucji sądowego systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_05
Potrafi, jeśli miałby taką potrzebę, skorzystać z instytucji pozasądowego systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Ma świadomość znaczenia systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej, zwłaszcza dla ochrony praw jednostki.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK
Charakterystyka K_03
Ma świadomość problemów politycznych i etycznych występujących w procesie rozwoju systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK
Charakterystyka K_04
Docenia znaczenie orzecznictwa TSUE dla rozwoju prawa unijnego i ochrony praw jednostki.
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK
Charakterystyka K_05
Rozumie konieczność dalszego doskonal zawodowego i rozwoju osobistego
Weryfikacja: sprawdzian w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK