Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Inżynieria Środowiska .

Cele:

Kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane jest na jednej specjalności: Absolwent specjalności Inżynieria Komunalna (IK) posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną, przede wszystkim w zakresie: monitoringu i ochrony środowiska miejskiego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Wiedza ta daje Absolwentowi podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, planowania i programowania inwestycji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany zwłaszcza do projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych elementów komunalnej infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Monitoring środowiska 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=2
przedmioty podstawoweprzedmioty obowiązkowe Hydraulika stosowana 4 16 8 8 0 0 32 sylabus
   Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieryjnych 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Statystyka 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 16 0 0 0 15 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Seminarium specjalistyczne 1 0 8 0 0 0 15 sylabus
   Systemy gazownicze 3 16 8 0 0 0 32 sylabus
   Technologia oczyszczania wody i ścieków 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Technologie oczyszczania miast 3 16 0 0 8 0 24 sylabus
   Technologie proekologiczne 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=13
przedmioty podstawoweprzedmioty obowiązkowe Biologia środowiska 3 8 0 16 0 0 24 sylabus
   Chemia Środowiska laboratorium 2 16 0 16 0 0 16 sylabus
   Procesy wymiany ciepła 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Alternatywne źródła energii 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Ciepłownictwo 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Ogrzewnictwo 3 8 8 0 8 0 24 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami komunalnymi 3 16 0 0 8 0 24 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 3 8 8 0 8 0 24 sylabus
∑=17
przedmioty obieralneprzedmioty obieralne Przedmioty Obieralne 3 0 0 0 0 0 24 sylabus
   GIS - Systemy Informacji Geograficznej 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Systemy ciepłownicze 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Systemy ogrzewnicze 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych 3 16 0 8 0 0 24 sylabus
   Utylizacja osadów ściekowych 3 16 0 0 8 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych 3 8 16 0 0 0 24 sylabus
   Praca Dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium Dyplomowe 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
   Wodociągi i Kanalizacje 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
∑=27
przedmioty obieralneprzedmioty obieralne Przedmioty Obieralne 3 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Ochrona środowiska miejskiego 3 16 0 0 8 0 24 sylabus
   Systemy wentylacji i klimatyzacji 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów 3 16 0 0 8 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=