Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. PW

Cele:

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do twórczej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji, badania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz układów i systemów automatyki i sterowania. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki. Posiada wiedzę w zakresie ogólnym i technicznym na poziomie umożliwiającym pracę w jednostkach badawczo-rozwojowych, pracę na stanowiskach kierowniczych w przemyśle mechanicznym elektronicznym, chemicznym i branżach pokrewnych. Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach – Robotyka i Biorobotyka. Absolwent specjalności Robotyka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze działania przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań z zakresu metod projektowania i konstrukcji układów sterowania oraz modelowania i identyfikacji układów. Potrafi projektować, modelować i analizować złożone konstrukcje robotów przeznaczonych do różnych celów, wykorzystując nowoczesne narzędzia projektowe i analityczne. Dysponuje przygotowaniem teoretycznym pozwalającym na rozwiązywanie problemów badawczych z zakresu analizy i syntezy układów i elementów robotyki. Absolwent specjalności Biorobotyka posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, analizy i konstrukcji układów robotycznych. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zastosowań nowoczesnych narzędzi projektowych i analitycznych stosowanych w biomechanice, robotyce i w medycynie. Absolwent potrafi projektować, modelować i analizować układy i elementy systemów biorobotyki do celów robotyki medycznej, wspomaganej robotycznie rehabilitacji czy robotycznych systemów wspomagających działalność człowieka (np. aktywne protezy, egzoszkielety, inteligentne układy zwiększające bezpieczeństwo). Potrafi rozwiązywać zagadnienia badawcze z pogranicza mechaniki, robotyki, medycyny i biologii.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Robotyka medyczna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe FIZYKA INŻYNIERSKA II 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
∑=3
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Mechanika Analityczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Miernictwo dynamiczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy robotyki III 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria Sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Układy sterowania automatycznego 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biomechanika kręgosłupa 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Specjalnościowe Wybrane Zagadnienia Biomechaniki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zderzenia w biomechanice 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
∑=8
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Manipulatory Równoległe 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie Obiektowe w Języku C++ 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Dynamika układów wieloczłonowych II 5 15 15 30 0 0 60 sylabus
   Konstruowanie robotów 5 15 30 0 15 0 60 sylabus
   Metody Modelowania i Identyfikacji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 6 0 90 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projekt obliczeniowy 4 0 0 0 4 0 60 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=