Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inzynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inzynieria Chemiczna i Procesowa brak

Cele:

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien: rozumieć oraz umieć interpretować i opisać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej; rozumieć podstawowe zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej i umieć wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej; zrozumieć przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów; umieć planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki; rozumieć podstawy inżynierii produktu; rozumieć podstawy technologii zrównoważonych i ochrony środowiska; umieć korzystać z podstawowego oprogramowania komercyjnego i przygotowywać własne, proste programy; rozumieć zasady projektowania procesów i aparatów; umieć korzystać z literatury fachowej i baz danych oraz umieć przygotowywać kalkulację kosztów procesowych. Absolwent studiów powinien być przygotowany do: komunikowania się z otoczeniem, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz języka specjalistycznego z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej; pracy zespołowej, w tym pracy grupowej w zespołach multi-dyscyplinarnych; stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej; kształcenia ustawicznego oraz powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym – oraz drobnej wytwórczo ci. Powinien być przygotowany do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Chemia 1 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka 1 9 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy Nauki o Materiałach 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy obliczeń inżynierskich 2 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wstęp do Inżynierii Chemicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Chemia – laboratorium 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=19
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy mechaniki płynów 4 45 0 0 30 0 75 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Chemia analityczna 2 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna 5 4 45 0 0 0 105 sylabus
   Chemia organiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=17
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny 6 6 0 0 0 0 90 sylabus
 Obowiązkowe Projektowanie procesów przenoszenia ciepła 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika procesowa 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Wymiana ciepła 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zagadnienia termodynamiczne w projektowaniu procesowym 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Informatyka 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Laboratorium chemii fizycznej 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Laboratorium chemii organicznej 2 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=10
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny (Moduł A1/B1) 7 4 0 0 45 0 105 sylabus
 Obowiązkowe Kinetyka procesowa 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium termodynamiki procesowej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy ochrony środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy podstawowe i aparatura procesowa 1 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 1 4 0 0 0 4 0 60 sylabus
   Projektowanie procesów przenoszenia pędu i masy 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny (Moduł A2/B2) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
 Obowiązkowe Inżynieria reaktorów chemicznych 1 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium aparatury procesowej 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Laboratorium kinetyki procesowej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy biotechnologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy podstawowe i aparatura procesowa 2 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 2 4 0 0 0 4 0 60 sylabus
∑=27
PodstawoweObowiązkowe Automatyka 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Bezpieczeństwo procesów przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria reaktorów chemicznych 2 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania reaktorów chemicznych 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 10 0 0 150 sylabus
   Procesy rozdzielania 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów rozdzielania 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Zasady tworzenia technologii przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=